Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Vennootschappen en DGA's

Fiscale eindejaarstips november 2021. Over dit onderwerp onder andere:

Beperk belastingrente met VA Vpb

De Belastingdienst brengt rente in rekening op een aanslag vennootschapsbelasting 2020, die wordt opgelegd na 1 juli 2021. Deze rente is sinds 1 oktober 2020 4% per jaar. In vergelijking met de rente die de bank u vergoedt, is deze rente hoog. U kunt belastingrente beperken door zo snel mogelijk een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020 aan te vragen. Verwacht u dat uw bv over 2020 nog vennootschapsbelasting moet bijbetalen? Vraag dan zo snel mogelijk een voorlopige aanslag aan de Belastingdienst.

Tip
Als u een belastingaanslag 2020 niet op tijd betaalt, brengt de Belastingdienst ook nog invorderingsrente in rekening. Die rente komt bovenop de belastingrente. Dien een verzoek om een voorlopige aanslag dus zo spoedig mogelijk in, maar vraag indien nodig ook om een betalingsregeling. Overigens bedraagt de invorderingsrente tot en met 31 december 2021 slechts 0,01% per jaar, vanwege de gevolgen van het coronavirus. Daarna gaat de invorderingsrente weer stijgen.

Geef portfoliohouder in 2021 dividend

Vanwege Europese rechtspraak keurt de staatssecretaris van Financiën sinds 2021 teruggave van dividend en kansspelbelasting aan buitenlandse portfolio-aandeelhouders gedeeltelijk goed. Het gaat daarbij om aandeelhouders die op hun vestigingsplaats na in dezelfde positie zitten als Nederlandse lichamen. Maar de staatssecretaris is ook van plan om de verrekening van voorheffingen te beperken tot de in een jaar verschuldigde vennootschapsbelasting. Daarbij zijn de niet-verrekende voorheffingen wel door te schuiven naar een later jaar. Wilt u uw buitenlandse aandeelhouders helpen met het zo snel mogelijk verrekenen van hun voorheffingen? Ken hen dan nog dit jaar een dividend toe.

In vordering op bv na 1 januari 2022

Als u een vordering op uw bv wilt innen, wacht daar dan mee tot na 1 januari 2022. Op die manier voorkomt u dat het geldbedrag dat u ontvangt meteen in de rendementsgrondslag van box 3 voor het jaar 2022 valt.

Let op!
De zaak is gecompliceerder als u vanuit uw privévermogen een lening van maximaal drie maanden heeft verstrekt. De Belastingdienst past in zo’n geval de volgende sancties toe. Ten eerste rekent de inspecteur de vordering aan uw box 3-vermogen toe. Tegelijkertijd is het voordeel uit terbeschikkingstelling belast in box 1. Deze sancties kunnen ook aan de orde komen als de terbeschikkingstelling langer dan drie maanden maar niet meer dan zes maanden duurde. Maar in deze situatie kunt u de dubbele heffing ontlopen als u aannemelijk maakt dat uw handelingen voor meer dan 50% zijn gebaseerd op zakelijke overwegingen.

Stop verdamping verlies bv uit 2012

Vennootschapsbelastingplichtige lichamen kunnen geleden verliezen verrekenen met behaalde winsten. Een verlies is achterwaarts te verrekenen met de winst van het vorige jaar. Het is de bedoeling dat verliezen die vanaf 1 januari 2022 zijn ontstaan of op 31 december 2021 nog verrekenbaar zijn, onbeperkt voorwaarts zijn te verrekenen. Maar een verlies uit 2012 is dit jaar voor het laatst te verrekenen. Dreigt een verrekenbaar verlies uit 2012 te verdampen vanwege een te lage fiscale winst in 2021? Voorkom dan verliesverdamping. laat een voorziening of een fiscale reserve vrijvallen. Of verkoop bedrijfsmiddelen met stille reserves aan een gelieerde vennootschap. In plaats van een gewone verkoop kan eventueel sprake zijn van een sale/leaseback.

Let op!
Vanaf 2022 is de verliesverrekening per jaar beperkt tot € 1 miljoen vermeerderd met 50% van de winst voor zover die de € 1 miljoen overtreft.

Stel winst bv uit tot 2022

Is de belastbare winst van uw bv in 2021 meer dan € 245.000? Dan is het meerdere belast tegen 25% vennootschapsbelasting. Stel dan een deel van de winst uit tot 2022. In 2022 vindt namelijk een verlenging plaats van de lagere tariefschijf van 15% in de vennootschapsbelasting van € 245.000 naar € 395.000. Zo kunt u voor de uitgestelde winst een belastingvoordeel van 10% behalen.

Let op!
Tegenover de verlenging van de eerste schijf in 2022 staat wel een verhoging van het hoge tarief van 25% naar 25,8%.

Gebruik vóór 2022 ab-belastingkorting

Heeft u in 2020 en 2021 geen aanmerkelijk belang (ab) meer, maar nog wel een openstaand verlies uit ab? Zet dan dit verlies nog in 2021 om in een belastingkorting. De belastingkorting bedraagt 26,9% van het openstaande ab-verlies. Als u uw ab-verlies in 2021 omzet in een belastingkorting, mag u deze korting aftrekken van de inkomstenbelasting over de box 1-inkomens van 2021 tot en met 2028. Let wel op het jaar waarin u het desbetreffende ab-verlies heeft geleden. De belastingkorting is niet meer van toepassing als het verlies uit ab ouder is dan negen jaar.

Stop hypotheek vóór 2022 in box 3

Bent u in of na 2013 een lening voor de eigen woning aangegaan bij uw bv? En betaalt u daarover een lage rente? Reken dan eens uit of het fiscaal voordeliger is om de schuld in box 3 te laten vallen. U verliest dan natuurlijk de renteaftrek in box 1, maar daar staat tegenover dat u minder vermogen heeft in box 3. Als het verschil tussen het forfaitair percentage in box 3 (maximaal 5,69% in 2021) en het hypotheekrentepercentage groot genoeg is, kan de hypotheekschuld in box 3 best gunstig zijn. Aangezien een hypotheekschuld die is aangegaan in of na 2013 alleen onder strenge voorwaarden kwalificeert als een eigenwoningschuld, hoeft dat niet altijd even moeilijk te zijn. U moet zorgen dat u niet meer aan een van de voorwaarden voldoet. U kunt bijvoorbeeld met uw bv overeenkomen dat de lening aflossingsvrij wordt. Regel dit nog in 2021, dan heeft u er al in 2022 profijt van.

Let op!
Heeft u een lening van vóór 2013 of een lening waarop het regime van vóór 2013 van toepassing is? Dan is het niet mogelijk om een eigenwoningschuld te transformeren naar een box 3-schuld. Bij zulke leningen kunt u namelijk wel overeenkomen om gedurende de looptijd niet te hoeven aflossen. In dat geval valt zo’n hypotheek niet in box 3.

Overweeg herfinanciering lening bv

In 2023 treedt de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in werking. Als u meer dan € 500.000 schuld heeft aan uw bv, is het meerdere een fictieve winstuitdeling. Over die winstuitdeling moet u belasting betalen. Heeft u vastgoed in privé gefinancierd met een lening van de bv? En heeft u meer dan € 500.000 schuld aan de bv? Overweeg dan de schuld voor het vastgoed te herfinancieren met een lening van de bank. Gaat u de financiering dit jaar nog aan, dan profiteert u nog van de huidige lage rente.

Let op!
Een alternatief voor herfinancieren van het vastgoed is verkoop van het vastgoed aan uw bv. Bedenk daarbij wel dat dit 8% overdrachtsbelasting kost.

Deponeer jaarrekening op tijd

Zorg ervoor dat uw bv tijdig haar jaarrekening deponeert. Dit is vooral belangrijk als een faillissement dreigt. In deze situatie riskeert u als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor de schulden van de bv die niet door vereffening zijn te voldoen. Het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel (KvK) dient uiterlijk acht dagen na vaststelling van die jaarrekening plaats te vinden. Verder moet het deponeren uiterlijk twaalf maanden na afloop van het desbetreffende boekjaar plaatsvinden. De uiterste deponeerdatum voor het boekjaar 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 is dus 31 december 2021. Bent u bang dat u het niet redt om de jaarstukken tijdig te deponeren? Dan kunt u desnoods de voorlopige jaarrekening deponeren.

Let op!
Als alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn, heeft u minder tijd voor het deponeren van de jaarrekening. Zelfs als de maximale vijf maanden uitstel zijn verleend voor het opstellen van de jaarrekening (de normale termijn is vijf maanden), moet u de jaarrekening voor het boekjaar 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 uiterlijk deponeren op 8 november 2021. In statuten kan trouwens van deze wettelijke regeling zijn afgeweken!

Tip
Lukt het echt niet om de jaarstukken op tijd te deponeren? Dan rest u toch nog een mogelijkheid om de aansprakelijkstelling te voorkomen. Hoewel u als bestuurder wordt geacht uw taak onbehoorlijk te hebben vervuld, bent u niet aansprakelijk als u aannemelijk weet te maken dat uw onbehoorlijk bestuur geen belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Stop belastingschulden in bv

Vorderingen uit hoofde van verstrekte leningen aan derden zijn bezittingen die in box 3 bij u belastbaar zijn. Maar (grote) belastingschulden zijn niet aftrekbaar in box 3. Stel dat u uw bv de vorderingen en de belastingschulden die u heeft, laat overnemen. In die situatie vindt een verrekening van de vorderingen en schulden plaats. Voor zover de schulden groter zijn dan de vorderingen, krijgt u een schuld aan uw bv. Maar deze schuld kwalificeert wel als schuld voor box 3. Zo kunt u box 3-belasting besparen. Uiteraard moet de overdracht van de vorderingen en belastingschulden dan wel plaatsvinden vóór de peildatum van 1 januari 2022. Heeft u bezittingen en schulden in box 3? Overweeg dan overname van deze bezittingen en schulden door uw bv.

Let op!
Als per saldo een vordering op uw bv ontstaat, valt deze vordering onder de terbeschikkingstellingsregeling. Het gevolg is dat u over de rente in box 1 belasting moet betalen. Bereken of dat wenselijk is. Is dit onwenselijk, draag dan slechts een deel van uw vorderingen over!

Voltooi vereffening in 2021

Een holding kan het verlies uit de liquidatie van een vennootschap, waarin zij een deelneming heeft, in principe aftrekken. Deze aftrek is echter beperkt tot € 5 miljoen. De aftrekbeperking blijft achterwege als op het moment vlak voor het voltooien van de vereffening van het vermogen van de ontbonden vennootschap de holding (indirect) een dusdanig belang heeft in die vennootschap, dat het de activiteiten van die vennootschap kan bepalen. Daarnaast moet de ontbonden vennootschap zijn gevestigd in Nederland, een andere lidstaat van de EU of EER of in een aangewezen staat. In principe moet de holding in de periode van vijf jaar die direct voorafgaat aan het voltooien van de vereffening onafgebroken voldoen aan die eerdergenoemde voorwaarden.

Pas op bij houdsterverliezen

Uit recente rechtspraak blijkt dat zogeheten houdster- en groepsfinancieringsverliezen zijn te verrekenen met winsten die niet voortvloeien uit houdster- en groepsfinancieringsactiviteiten. Dit lek wordt met tot 1 januari 2021 terugwerkende kracht gedicht. Wordt de winst van een bij oprichting gevoegde dochtermaatschappij aangemerkt als winst van een (houdster)maatschappij? En heeft die (houdster)maatschappij verliezen waar de houdsterverliesregeling nog op van toepassing is? Dan worden ook de werkzaamheden en het vermogen van die dochtermaatschappij voor toepassing van die regeling aangemerkt als de werkzaamheden en het vermogen van de (houdster)maatschappij die deze dochtermaatschappij heeft opgericht. Deze toerekening gebeurt eveneens naar rato van de kapitaalinbreng.

Bedrijfsopvolger moet nu in dienst

In principe vindt een fiscale afrekening plaats als u als dga de aandelen in uw bv schenkt aan uw kinderen of aan een andere bedrijfsopvolger. De waarde in het economische verkeer van de aandelen minus uw verkrijgingsprijs is dan namelijk belast. Onder voorwaarden is deze fiscale claim door te schuiven. Een van de voorwaarden is dat de verkrijger al gedurende minimaal 36 maanden vóór de schenking in dienstbetrekking was bij de bv. Deze voorwaarde vergt de nodige voorbereiding. Overweegt u de aandelen in uw bv op 1 januari 2025 te schenken aan uw kinderen of bedrijfsopvolger? Neem deze dan uiterlijk 31 december 2021 in dienst bij uw bv.

Trek u pas na 2021 terug uit VBI

Houdt u een aanmerkelijk belang in een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)? Dan berekent de fiscus daarover in principe een fictief regulier voordeel van 5,69% (percentage 2021) van de waarde in het economische verkeer die aan het begin van het jaar was toe te rekenen aan de aandelen. U mag dit forfaitaire reguliere voordeel verlagen met het bedrag dat u daadwerkelijk aan dividend heeft ontvangen. Het forfaitair regulier voordeel mag daardoor echter niet negatief worden. Vindt u het forfaitaire rendement te hoog? Vervreemd uw aandelen in de VBI om in box 3 te gaan beleggen dan na 1 januari 2022. Als u na de peildatum voor box 3 in 2022 uw belang in de VBI vervreemdt, belandt de opbrengst voor 2021 nog niet in de rendementsgrondslag. Wel moet het forfaitaire voordeel uit de VBI tijdsevenredig worden berekend. Maar die hoogte van het forfaitaire voordeel valt wel mee, aangezien het maar ziet op een korte periode.

Let op!
Brengt u uw vermogen binnen achttien maanden weer over van box 3 naar de VBI? Dan treedt een sanctie in werking. De inspecteur belast dan de (forfaitaire) inkomsten uit het desbetreffende vermogen zowel in box 2 als in box 3. Denkt u erover om vermogen over te hevelen van uw VBI naar box 3, check dan of u voldoet aan de genoemde termijn van achttien maanden.

Tip
U heeft de mogelijkheid om tegenbewijs te leveren. De sanctie geldt niet als u aannemelijk maakt dat u om zakelijke redenen het vermogen binnen achttien maanden terughaalt naar box 3.

Verzoek vóór 2022 om ontvoeging

In 2022 wordt de lagere tariefschijf in de vennootschapsbelasting van € 245.000 verlengd naar € 395.000. Omdat de lage tariefschijf geldt per vennootschap, kan het interessant zijn om een bestaande fiscale eenheid (FE) voor de vennootschapsbelasting te verbreken. Wilt u dat deze zogeheten ontvoeging plaatsvindt op 1 januari 2022? Dan moet u het verzoek om deze ontvoeging uiterlijk op 31 december 2021 hebben ingediend.

Let op!
Controleer of de verbreking van de fiscale eenheid niet leidt tot een fiscale afrekening. Dit is aan de orde als zes jaar voor de verbreking een bedrijfsmiddel binnen de fiscale eenheid is overgedragen en waarbij bij overdracht aan een derde winst zou zijn gerealiseerd.

Laat bv leningen aflossen

Op grond van de huidige generieke renteaftrekbeperking kunnen vennootschappen in beginsel per saldo maximaal 30% van de gecorrigeerde winst of, als dat meer is, € 1 miljoen aan rente aftrekken. Het resterende saldo aan niet-aftrekbare rente is vooruit te wentelen naar een volgend jaar. Voor boekjaren die op of na 1 januari 2022 beginnen zal de grens van 30% zakken naar 20%. Dit maakt het dus minder interessant om bv’s met veel vreemd vermogen te financieren.

Controleer verrekenprijzen

De fiscus gaat de regels voor de zakelijkheid van verrekenprijzen tussen internationale concernvennootschappen aanpassen. Deze aanpassing komt erop neer dat de inspecteur geen verlaging van de fiscale winst toestaat zonder dat daartegenover in het buitenland een verhoging van de belastinggrondslag staat. Deze aftrekbeperking vormt een inbreuk op de totaalwinstgedachte, maar de staatssecretaris meent dat deze maatregel is te rechtvaardigen omdat de fiscus zo fiscale mismatches voorkomt. Controleer daarom of de verrekenprijzen die u met buitenlandse concernvennootschappen hanteert problemen opleveren onder deze nieuwe regeling.

Vraag om beschikking dollaraangifte

Wilt u vanaf 2022 uw aangifte vennootschapsbelasting in dollars of een andere valuta dan de euro indienen? Vraag dan vóór 1 januari 2022 een beschikking Regeling functionele valuta aan bij de fiscus. Als de inspecteur zo’n beschikking afgeeft, bent u in beginsel voor een periode van tien jaar gebonden aan deze keuze.

Herstructureer hybride lichaam

Maakt u gebruik van buitenlandse samenwerkingsverbanden die in het land van vestiging fiscaal transparant zijn, maar voor de fiscale wetgeving van de staat van de participant zelfstandig belastingplichtig zijn? Dan werkt u met een zogeheten omgekeerd hybride lichaam. Vanaf de boekjaren die op of na 1 januari 2022 beginnen worden deze lichamen integraal binnenlands belastingplichtig in Nederland. Tenminste, als ze in Nederland zijn gevestigd of als het samenwerkingsverband hier is aangegaan. Als de winst rechtstreeks belast is bij een participant in een staat die dat lichaam als transparant aanmerkt, zal de wet voorzien in een aftrekmogelijkheid. Vindt u deze ontwikkeling ongewenst? Herstructureer uw onderneming dan zodat de buitenlandse lichamen niet meer (integraal) in Nederland belastzijn.

Let op!
Een hybride lichaam is vanaf 1 januari 2021 niet belastingplichtig voor de bronbelasting als u aannemelijk maakt dat geen van de achterliggende gerechtigden – eventueel via een samenwerkende groep – een kwalificerend belang heeft in het hybride lichaam.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.