Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

IB-ondernemer

Fiscale eindejaarstips november 2021. Over dit onderwerp onder andere:

Probeer nog wat uren te maken

Als ondernemer hebt u misschien recht op diverse ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting. Denk bijvoorbeeld aan de ondernemersaftrek en de mogelijkheid om aan de oudedagsreserve toe te voegen. Om voor deze faciliteiten in aanmerking te komen, moet u voldoen aan het zogeheten urencriterium. Dat betekent dat u in 2021 minimaal 1.225 uur moet besteden aan uw onderneming. Dat valt aannemelijk te maken met een urenadministratie. Overigens mogen ondernemers in verband met de coronacrisis voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 ervan uitgaan dat zij minimaal 24 uur per week aan hun onderneming hebben besteed. Zelfs als dat niet werkelijk het geval was. Twijfelt u of u genoeg uren voor uw onderneming heeft gewerkt? Maak dan nog wat extra uren, zodat u wel aan de 1.225 uur komt.

Let op!
In geval van zwangerschap tellen de uren die de onderneemster normaliter wel zou hebben gewerkt in de 16 weken rondom de bevalling, toch mee.

Voeg nog snel aan oudedagsreserve toe

Als u een IB-ondernemer bent, kunt u onder voorwaarden fiscale winstneming uitstellen door een toevoeging aan de oudedagsreserve. U doet dat in principe voor 9,44% van de winst, maar maximaal voor € 9.395 (cijfers 2021) of het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het jaar de oudedagsreserve aan het begin van het jaar te boven gaat.

Let op!
Om toe te voegen aan de oudedagsreserve moet u in 2021 voldoen aan het urencriterium. Daarnaast mag u aan het begin van 2021 de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.
Kijk ook naar het tarief waartegen de toevoeging aftrekbaar is. Als u later de oudedagsreserve moet afrekenen tegen een hoger tarief dan het tarief dat voor aftrek van de toevoeging geldt, is het beter de toevoeging achterwege te laten.

Begin na jaarwisseling met bijbaantje

Om te voldoen aan het urencriterium, dat toegang geeft tot verschillende fiscale faciliteiten, moet u ook meer dan 50% van uw totale arbeidstijd besteden aan uw onderneming. Daardoor is het misschien beter om nu niet te veel tijd te besteden aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld ‘bijbaantjes’ in dienstbetrekking) die minder opleveren dan de fiscale faciliteiten.

Tip
De 50%-eis blijft buiten beschouwing als u in een of meer van de voorgaande vijf kalenderjaren geen ondernemer was en in die periode hooguit twee keer de zelfstandigenaftrek heeft toegepast.

Wacht tot 2022 met toekennen partnervergoeding

Heeft uw partner dit jaar minimaal 525 uren aan arbeid verricht voor uw onderneming zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen? En wilt u beginnen met hem of haar een arbeidsvergoeding toe te kennen? Wacht nog even daarmee tot na 2021. U kunt dan namelijk dit jaar nog de meewerkaftrek benutten. De meewerkaftrek is 1,25% van de winst als uw partner minstens 525 uren maar hooguit 875 uren in uw onderneming heeft gewerkt. Bij een hoger aantal uren stijgt de aftrek tot maximaal 4% van de winst. Dit maximum is aan de orde als uw partner minstens 1.750 uren in uw onderneming werkt. Overigens tellen bepaalde vormen van winst, zoals stakingswinst, niet mee voor de berekening van de meewerkaftrek.

Tip
Het voordeel van het toekennen van een arbeidsvergoeding is dat deze aftrekbaar is. Maar een arbeidsbeloning van minder dan € 5.000 aan uw partner is niet aftrekbaar en evenmin belast bij uw partner. Reken dus uit wat het meest voordelig is. Let daarbij op de effecten die een hoger of lager inkomen kan hebben op heffingskortingen en toeslagen.

Los familieschuld voor investering af

In principe mag u als ondernemer geen investeringsaftrek toepassen voor verplichtingen die u bent aangegaan met bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of personen die behoren tot uw huishouden. U kunt via uw aangifte de Belastingdienst verzoeken deze beperking achterwege te laten. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat het gaat om reële verplichtingen. Daarnaast mag u de investering in principe niet zijn aangegaan om het percentage van de investeringsaftrek te beïnvloeden. De inspecteur zal de desinvesteringsbijtelling toepassen als u de verplichting tegenover de bloed- of aanverwant niet nakomt. Hetzelfde geldt bij een verandering van de verplichting binnen vijf jaar na aanvang van het kalender(boek)jaar waarin u de verplichting bent aangegaan. Als u in 2017 zo’n verplichting bent aangegaan, moet u dus vóór 1 januari 2022 de verschuldigde rente en aflossing betalen. Lukt dat niet, maak dan aannemelijk dat de afwijking van wat is overeengekomen, op zakelijke gronden berust.

Verreken IB-verlies uit 2012

Heeft u in 2012 met uw IB-onderneming een fiscaal verlies geleden dat u nog niet volledig heeft verrekend? Doe dan dit jaar niet te veel aan fiscaal winstuitstel. Zo kunt u afzien van een toevoeging aan de oudedagsreserve. Of u kunt proberen om een fiscale boekwinst op een bedrijfsmiddel te laten vrijvallen. Voor zover u het verlies uit 2012 niet verrekent met winst uit 2021, is dit verlies per 1 januari 2022 niet meer verrekenbaar.

Maak haast met uw verhuizing

Heeft u uw onderneming rond 1 januari 2020 verplaatst? En bent u momenteel bezig met een verhuizing zodat u dichter bij uw werk komt te wonen? Rond dan de verhuizing snel af. Zo stelt u de fiscale aftrekpost voor verhuizing vanwege een onderneming veilig. De aftrekpost is te berekenen op het bedrag van de kosten van het overbrengen van de inboedel plus € 7.750. Volgens de Belastingdienst is onder de volgende omstandigheden in ieder geval sprake van een verhuizing in het kader van de onderneming. Ten eerste moet de afstand tussen uw woning en uw werk voor de verhuizing minstens 25 kilometer zijn geweest. Daarnaast moet de afstand van uw woning naar de werkplek van uw onderneming zijn afgenomen met 60% of meer. Deze afname moet plaatsvinden binnen twee jaar na de verplaatsing van uw onderneming.

Tip
De formulering van het begrip ‘verhuizing vanwege de onderneming’ van de Belastingdienst impliceert dat u eventueel op een andere wijze kunt aantonen dat u wegens uw onderneming bent verhuisd. Maar dan heeft u minder zekerheid.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.