Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

BTW en overdrachtsbelasting

Fiscale eindejaarstips november 2021. Over dit onderwerp onder andere:

Corrigeer btw auto in 4e kwartaal 2021

De btw die in 2021 aan u(w bedrijf) in rekening is gebracht op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik van de zakelijke auto, is aftrekbaar als voorbelasting. Tenminste, zolang u(w bedrijf) de auto heeft gebruikt voor belaste omzet. Heeft u de auto in 2021 mede voor privédoeleinden gebruikt? Pas dan daarvoor een correctie toe in uw laatste btw-aangifte van 2021. Wie het werkelijke privégebruik niet heeft bijgehouden, mag uitgaan van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm). Voor bepaalde auto’s, waaronder auto’s die vijf jaar in de onderneming zijn gebruikt, mag u een forfait van 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) hanteren.

Let op!
Woon-werkverkeer telt voor de btw-heffing als privégebruik.

Dien vóór 2022 correctiebericht voor VK in

Per 1 juli 2021 kunnen btw-ondernemers niet meer de mini One Stop-Shopregeling (MOSS) toepassen. Het is wel mogelijk dat ondernemers over de tijdvakken van 2020 de MOSS hebben toegepast vanwege transacties met een partij uit het Verenigd Koninkrijk (VK). Is een correctie van btw-aangiften over tijdvakken tot en met het 4e kwartaal van 2020 nodig? Dien dan de desbetreffende correctieberichten uiterlijk 31 december 2021 in.

Vraag snel te veel afgedragen btw terug

Het is verstandig om op basis van uw administratie geregeld te checken of uw btw-aangiften kloppen. Merkt u tijdens de controle van uw btw-aangiften dat u te veel btw heeft afgedragen? Corrigeer dan het bedrag aan te veel afgedragen btw via een suppletieaangifte. U kunt dit zowel over 2021 als over de vijf voorgaande jaren doen.

Tip
U hoeft de suppletieaangifte niet te gebruiken als de correctie hooguit € 1.000 bedraagt. In deze situatie mag u de correctie namelijk verwerken in uw eerstvolgende btw-aangifte. Hetzelfde geldt voor een correctie van hoogstens € 1.000 aan te weinig afgedragen btw.

Neem BUA-correctie op in slotaangifte 2021

Wellicht heeft u in 2021 btw op kosten voor relatiegeschenken of personeelsverstrekkingen afgetrokken. Controleer dan of u een of meer personeelsleden hiermee voor meer dan € 227 (exclusief btw) heeft bevoordeeld. En controleer ook of u een of meer relaties voor meer dan € 227 heeft bevoordeeld. Als minstens een van beide situaties zich voordoet, moet u in de btw-aangifte over het laatste tijdvak van 2021 de afgetrokken btw corrigeren en alsnog voldoen. Dit noemt men ook wel de BUA-correctie (BUA: Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting).

Let op!
De BUA-regeling ziet niet op de fiets van de zaak. Daarnaast gelden aparte regels voor de btw-aftrek op kosten van verstrekkingen van eten en drinken aan personeel.

Reik vóór 28 januari 2022 90%-verklaring uit

Heeft u in 2020 een onroerende zaak gekocht en samen met de verkoper geopteerd om de levering met btw te belasten? Reik dan binnen vier weken na afloop van het boekjaar volgend op het boekjaar van levering (dus vóór 28 januari 2022) de 90%-verklaring uit aan de verkoper en de fiscus. Vermeld in deze verklaring of u de onroerende zaak gebruikt voor doeleinden waarvoor u voor minstens 90% recht heeft op btw-aftrek. Voldoet u in het eerste boekjaar of in het daaropvolgende boekjaar niet meer aan het 90%-criterium? Dan stelt de inspecteur dat de levering met terugwerkende kracht alsnog is vrijgesteld van btw. Voor de verkoper betekent dit dat het recht op btw-aftrek vervalt. Hij moet in dat geval dus de in vooraftrek gebrachte btw terugbetalen aan de Belastingdienst. Als u in een later jaar niet meer voldoet aan het 90%-criterium, dient u op de gewone manier uw btw-aftrek te herzien.

Maak afspraken over btw-schade bij levering pand

Verkoopt u zelf een onroerende zaak? En wil uw afnemer dat u samen met hem opteert voor een btw-belaste levering? Neem in dat geval in de koopovereenkomst duidelijke afspraken op over de eventuele btw-schade voor het geval dat de optie voor btw-belaste levering vervalt. Zo kunt u bedingen dat de koper de btw-schade aan u vergoedt als hij niet meer voldoet aan de 90%-norm.

Vraag vóór december 2021 om gebruik van KOR

Bedraagt uw jaaromzet niet meer dan € 20.000 (exclusief btw)? Dan kunt u kiezen voor de kleineondernemersregeling btw (KOR). Het voordeel daarvan is dat u geen btw aan afnemers in rekening hoeft te brengen. Ook hoeft u geen btw-aangiften in te dienen. De keuze voor toepassing van de KOR geldt voor een periode van drie jaar. U moet zich uiterlijk vier weken voor het begin van het tijdvak waarin u de KOR wilt toepassen, aanmelden bij de Belastingdienst. Wilt u per 1 januari 2022 de KOR toepassen? Meld u zich dan vóór 1 december 2021 aan bij de Belastingdienst.

Let op!
Door toepassing van de KOR wordt u een btw-vrijgestelde ondernemer. Dit houdt in dat u niet langer btw kunt terugvragen op uw inkopen. Doet u op korte termijn grote investeringen? Dan kan toepassing van de KOR nadelig zijn. U kunt dan de btw op de aanschaf niet meer terugvragen. Vraagt u de KOR aan in het tijdvak na investering, dan moet u mogelijk ook een groot deel van de ontvangen omzetbelasting terugbetalen.

Start in 2021 werkzaamheden voor werk-bv

Stel, uw holding heeft een werkmaatschappij die btw-belaste activiteiten verricht. Nu wil uw holding deze werkmaatschappij actief gaan beheren. U doet er dan goed aan als dga rechtstreeks namens uw holding de managementwerkzaamheden voor de werkmaatschappij te verrichten. Zo maakt u duidelijk dat uw bv een zogeheten moeiende holding is. Daardoor heeft zij recht op aftrek van voorbelasting voor zover de afgenomen prestaties zijn gebruikt voor btw-belaste activiteiten. Als het u niet lukt om dit huidige btw-tijdvak nog werkzaamheden te verrichten voor de werkmaatschappij, probeer dit dan te doen in het nieuwe belastingtijdvak.

Tip
Als een moeiende holding btw-belaste (management)diensten aan een vennootschap verleent, kan zij de btw op de aan- en verkoopkosten van een meerderheidsbelang in deze vennootschap pro rata aftrekken.

Vraag btw over 2020 terug

Wacht u al lang op een betaling van een debiteur? Realiseert u zich dan dat u als crediteur uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van een vordering recht op teruggaaf van btw verkrijgt. U mag de periodieke btw-aangifte verlagen met het bedrag van de teruggaaf. U hoeft geen afzonderlijk verzoek in te dienen bij de fiscus. Heeft u al een jaar lang een vordering op een debiteur? Vraag dan de btw terug.

Let op!
Stel dat de debiteur de oninbaar geleken vordering op een later tijdstip alsnog betaalt. In die situatie moet u de eerder in mindering gebrachte btw opnieuw op aangifte voldoen.

Meld u aan voor het OSS-systeem

Sinds 1 juli 2021 moet een btw-ondernemer btw afdragen in andere EU-lidstaten als de omzet van zijn afstandsverkopen en digitale diensten aan consumenten uit andere EU-lidstaten meer dan € 10.000 per jaar bedraagt. In het geval van een overschrijding van die grens kan een ondernemer via een nieuw systeem, het One-Stop-Shop-systeem (OSS-systeem), de verschuldigde buitenlandse btw aangeven. Via de OSS-aangifte verdeelt de Nederlandse Belastingdienst de btw-opbrengsten over de rechthebbende landen.

Tip
Heeft u als btw-ondernemer in andere EU-lidstaten uit afstandsverkopen en digitale diensten aan consumenten meer dan € 10.000 omzet per jaar? Meld u dan aan voor de OSS-aangifte.

Rapporteer kleine invoer in I-OSS

Sinds 1 juli 2021 kunt u als btw-ondernemer goederen afkomstig uit niet-EU-landen met een waarde van maximaal € 150 rapporteren in een invoer OSS-aangifte (I-OSS). Daarbij is de invoer van goederen uit niet-EU-landen vrijgesteld van btw. Deze regeling geldt trouwens ook voor Noorse btw-ondernemers en niet-EU btw-ondernemers met een vertegenwoordiger in de EU. Als u deelneemt aan de I-OSS-regeling, ontvangt u een speciaal btw-identificatienummer. Dit nummer dient u te verstrekken aan de douane voor de btw-vrijstelling van invoer. Ontvangt u als btw-ondernemer goederen afkomstig uit niet-EU-landen met een waarde van maximaal € 150? Rapporteer deze dan in een invoer OSS-aangifte.

Doe in 2022 aangifte overdrachtsbelasting

Hebt u vastgoed verkregen in december 2021? Doe dan in 2022 aangifte. In 2022 zal namelijk een uitbreiding plaatsvinden van de inhoud van het aangiftebericht overdrachtsbelasting (OVB). Vanaf dan moet de notaris meer gegevens via het aangiftebericht aanleveren, zoals het BSN en de vrijstelling waarop de belastingplichtige een beroep doet. Sommige gegevens die al via het aangiftebericht aan de Belastingdienst worden verstuurd, hoeft de notaris dan niet meer afzonderlijk aan de Belastingdienst door te geven. Dit geldt bijvoorbeeld voor de schriftelijke verklaring die een particuliere koper van een woning invult bij toepassing van de startersvrijstelling dan wel het verlaagde tarief. Ook de verplichting voor de notaris om het standaardformulier, waarmee een particuliere koper van een woning een schriftelijke verklaring aflegt voor de toepassing van de startersvrijstelling of het verlaagde tarief, standaard te gebruiken en op te sturen naar de Belastingdienst, komt te vervallen. Voor notarissen die onder het overgangsrecht gaan vallen, blijven de oude aangifteverplichtingen tot uiterlijk 31 maart 2022 gelden. Als u aangifte doet in 2022, zorg er dan wel voor dat u de aangifte tijdig indient. Dat wil zeggen binnen een maand na de verkrijging!

Tip
Bent u een starter, wordt u volgend jaar 35 jaar en wilt u een huis kopen van maximaal € 400.000? Doe dat dan ieder geval voordat u 35 jaar wordt. Door tijdig de woning te kopen, krijgt u recht op een vrijstelling van overdrachtsbelasting.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.