Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Auto

Fiscale eindejaarstips november 2021. Over dit onderwerp onder andere:

Schaf in 2021 een nieuwe elektrische auto van de zaak aan

Als een auto van de zaak zo langzamerhand aan vervanging toe is en u overweegt om te investeren in een nieuwe elektrische auto, doe dit dan nog dit jaar. Op de bijtelling voor het privégebruik van een in 2021 voor het eerst toegelaten elektrische auto van de zaak mag u namelijk een korting van 10% toepassen. Deze korting is gemaximeerd op € 4.000, tenzij het gaat om waterstofauto’s. Voor een in 2022 voor het eerst toegelaten elektrische auto daalt de korting naar 6%, met een maximum van € 2.100. Als u nog dit jaar een elektrische auto koopt waarbij u de eerste weggebruiker bent, mag u gedurende zestig maanden na de eerste toelating op de weg de korting van 2021 toepassen.

Tip
Als u wilt investeren in een lichte elektrische bestelauto, moet u weten dat een investering in zo’n auto recht geeft op toepassing van de milieu-investeringsaftrek (MIA) voor categorie I. Overigens komt een lichte elektrische bestelauto voor niet meer dan € 75.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de MIA. Het percentage van categorie I voor de MIA stijgt in 2022 van 36% naar 45%. Door deze ontwikkeling kan het zijn dat een investering in een lichte elektrische bestelauto juist beter even kan wachten tot in 2022.

Schaf in 2021 een nieuwe waterstofauto van de zaak aan

Heeft u het voornemen om een waterstofauto aan te schaffen? Doe dat dan nog dit jaar. Voor auto’s zonder CO2-uitstoot die op waterstof rijden, geldt in 2021 een bijtelling van 12%. Die bijtelling van 12% mag u gedurende maximaal 60 maanden na aanschaf blijven toepassen. Dit maakt een aanschaf vóór 2022 voordelig, want de bijtelling voor emissieloze auto’s wordt in dat jaar 16%. Bovendien heeft u voor een waterstofauto als ondernemer recht op MIA. De MIA is een extra aftrekpost op de winst van 36% van de aanschafwaarde tot maximaal € 75.000 van het investeringsbedrag. Overigens stijgt de MIA in 2022 naar 45%, dus als de terbeschikkingstelling niet zo lang duurt kan het voordeliger zijn de auto toch in 2022 aan te schaffen. Bij investering in een waterstofauto kunt u ook nog eens maximaal 75% van het investeringsbedrag willekeurig afschrijven en een liquiditeitsvoordeel behalen. Om recht te hebben op de MIA en de willekeurige afschrijving moet u de investering in de waterstofauto binnen drie maanden na het aangaan van de koopovereenkomst aanmelden bij de RVO.

Check gebruik van bedrijfsauto in 2022

Voor het ter beschikking stellen van een auto van de zaak aan een werknemer, moet u in beginsel een bijtelling toepassen. Deze bijtelling op het loon geeft het voordeel van het privégebruik van de auto weer. Maar onder voorwaarden kan die bijtelling achterwege blijven. Bijvoorbeeld als de werknemer aan u een kopie overlegt van de ‘Verklaring geen privégebruik auto’. In zo’n document verklaart de werknemer hooguit 500 privékilometers te rijden met de auto van de zaak. Informeer vóór de jaarwisseling bij uw werknemer of de situatie per 1 januari 2022 hetzelfde blijft. Als uw werknemer in 2022 meer dan 500 privékilometers rijdt met de auto, moet u immers de bijtelling voor privégebruik gaan toepassen.

Let op!
De bijtelling geldt per kalenderjaar. Maak uw werknemer hierop attent. Zo voorkomt u dat de 500-kilometergrens net voor het einde van het jaar wordt overschreden. Rijdt uw werknemer bijvoorbeeld alleen in de maand december privé met de bedrijfsauto en gaat het om meer dan 500 kilometer? Dan moet u toch het voordeel van het privégebruik voor het gehele jaar in aanmerking nemen.

Houd in autobranche autogebruik bij

Als u actief bent in de autobranche, is de kans aanzienlijk dat (velen onder) uw werknemers niet het hele jaar in dezelfde auto van de zaak rijden. Houd in dat geval goed bij welke werknemers in welke auto’s rijden. Zeker met het einde van het jaar in zicht is het verstandig om na te gaan of u de registratie van de auto’s en de werknemers op orde heeft. In paragraaf 4 van de Handreiking privégebruik auto vindt u praktische tips voor de autobranche.

Laat werknemer zijn boeten betalen

Mogelijk begaat een werknemer tijdens zijn gebruik van de auto van de zaak verkeersovertredingen. Soms moet het bedrijf dan in eerste instantie de boeten betalen. Heeft uw bedrijf daar eveneens mee te maken, verhaal dan nog dit jaar deze boeten op de werknemer. Anders kan de Belastingdienst het bedrag van de boeten tot het loon van de werknemer rekenen. Uw bedrijf riskeert dan bovendien een naheffingsaanslag loonheffingen.

Zeg vóór 2022 leasecontract auto werknemer op

Gaat u ervan uit dat een werknemer die nu nog rijdt in een geleasede auto van de zaak begin volgend jaar zijn ontslag neemt? Laat dan de schadevergoeding die de leasemaatschappij in rekening brengt voor het voortijdig beëindigen van het leasecontract voor rekening komen van deze werknemer. Dit gaat het beste als u het leasecontract opzegt vóór 1 januari 2022 en zelf de schadevergoeding betaalt aan de leasemaatschappij. Daarna vordert u het bedrag van de afkoopboete van uw werknemer. Op die manier kan uw werknemer de doorbetaling van het boetebedrag weer als eigen bijdrage aftrekken van zijn bijtelling vanwege het privégebruik van de leaseauto van de zaak.

Bereken alvast de BPM

Voor 2022 maakt de wetgever voor de BPM het volgende duidelijk. U bent BPM verschuldigd op het moment dat u een motorrijtuig laat inschrijven in het kentekenregister. Het voertuig moet dan geschikt zijn voor het gebruikmaken van de weg. Bij parallelimport van bijvoorbeeld een schadeauto is de hoogte van de BPM afhankelijk van het afschrijvingspercentage. Dat percentage mag zijn gebaseerd op een taxatierapport dat is opgemaakt op het moment dat het motorrijtuig op de weg mag. Als u aangifte doet voordat u met de auto op de weg mag rijden, dient u de afschrijving te baseren op de wettelijke leeftijdstabel of een in de handel algemeen toegepaste koerslijst.

Tip
Blijkt achteraf dat u met die auto toch geen gebruik zult maken van de weg (bijvoorbeeld omdat het motorrijtuig onherstelbaar is), dan geeft de Belastingdienst u de betaalde BPM terug.

Stel auto vóor 1 maart 2022 op naam

De regering zal met een apart wijzigingsvoorstel een overgangsregeling bij een tariefswijziging in de BPM komen. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor de BPM het belastbaar feit vervroegd naar de inschrijving in het kentekenregister. Dit jaar is dat nog het moment van de registratie. Bij een tariefswijziging moet men alle nieuwe motorrijtuigen die nog niet op naam zijn gesteld, binnen twee maanden alsnog op naam stellen. Gebeurt dit niet? Dan is het nieuwe tarief van toepassing in plaats van het oude tarief dat gold op het moment van inschrijving. Wilt u dus nieuwe motorrijtuigen aanschaffen, laat deze dan vóór 1 maart 2022 inschrijven in het kentekenregister.

Schaf gewone auto in 2021 aan

Als u weleens een auto aanschaft en daarbij BPM betaalt, is de volgende ontwikkeling van belang. Het demissionaire kabinet merkt op dat de opbrengst van de BPM afneemt doordat auto’s steeds minder CO2 uitstoten. De hoogte van de BPM is immers gebaseerd op deze CO2-uitstoot. Om het verlies aan BPM tegen te gaan, vindt vanaf 2022 een aanpassing van de schijfgrenzen plaats. De schijfgrenzen voor personenauto’s dalen gedurende de periode tot en met 2025 elk jaar met 2,3%, terwijl de schijftarieven met 2,35% stijgen. Dit geldt ook voor dieselvoertuigen. Vanaf 2023 en verder worden de tarieven eerst geïndexeerd en vervolgens vindt een verhoging plaats van 2,35%. Schaf een gewone auto daarom nog in 2021 in 2021 aan.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.