De diepte in met onze blog-artikelen

Over deze belastingen doet u als bedrijf aangifte

Als ondernemer moet u voor verschillende belastingsoorten aangifte doen. De meest voorkomende belastingsoorten hebben wij voor u opgesomd. Wat houden ze in en wanneer doet u aangifte?

  1. Inkomstenbelasting (IB)
  2. Omzetbelasting (btw)
  3. Vennootschapsbelasting (VPB)
  4. Loonbelasting en premie volksverzekeringen (LH/PVV)
  5. Dividendbelasting

Inkomstenbelasting (IB)

Wat is het?
De aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers omvat een aantal elementen die niet in de aangifte Inkomstenbelasting zoals u die als particulier moet doen, terugkomen. Als ondernemer betaalt u namelijk (ook) belasting over gemaakte winst. Onder bepaalde voorwaarden kunt u gebruik maken van fiscale voordelen, zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

Als u in een jaar weinig winst of zelfs verlies maakt, kan het zijn dat de Belastingdienst u niet (meer) als ondernemer beschouwt. Uw inkomsten kunnen dan eventueel als inkomen uit overige werkzaamheden bij uw persoonlijke aangifte Inkomstenbelasting worden opgegeven.

Wanneer aangifte doen?
Elk jaar kunt u vanaf 1 maart aangifte Inkomstenbelasting doen. Uiterlijk 1 mei moet de aangifte gedaan zijn, tenzij u uitstel aanvraagt. In de praktijk vragen de meeste ondernemers uitstel aan. U heeft dan tot 1 september de tijd om uw aangifte Inkomstenbelasting te doen. Als wij uitstel voor u aanvragen heeft u in principe zelfs de tijd tot 1 mei in het daaropvolgende jaar.

Omzetbelasting (BTW)

Wat is het?
Over de gemaakte omzet betaalt u omzetbelasting, oftewel btw. Btw staat voor belasting toegevoegde waarde. De btw betaalt u per maand, kwartaal of jaar. De Belastingdienst geeft aan hoe vaak u exact aangifte moet doen. Meestal is dat per kwartaal. Wanneer u per kwartaal meer dan €15.000 btw moet afdragen, doet u maandelijks aangifte. Wanneer u als eenmanszaak, maatschap of vof per jaar minder dan €1.883 aan btw betaalt, kunt u bij de Belastingdienst een verzoek indienen om jaarlijks aangifte te doen.
De btw-aangifte dient u online in bij de Belastingdienst.
Maakt u per jaar minder dan €20.000 omzet? Dan kunt u gebruik maken van de kleineondernemersregeling (KOR). U hoeft dan geen btw-aangifte (meer) te doen.

Wanneer aangifte doen?
Vanaf de eerste dag van een nieuw kwartaal of nieuwe maand kunt u over het afgelopen kwartaal of de vorige maand uw btw-aangifte online indienen. U heeft daarvoor tot uiterlijk de laatste dag van die maand de tijd. Vanaf 1 april tot en met 30 april kunt u dus aangifte doen over het eerste kwartaal van dat jaar of over de maand maart. Doe uw aangifte op tijd. Als u te laat aangifte doet, ontvangt u mogelijk een verzuimboete.
Zorg ook dat de betaling uiterlijk op de laatste dag van de aangiftemaand is bijgeschreven bij de Belastingdienst.

Vennootschapsbelasting (VPB)

Wat is het?
De vennootschapsbelasting is een belasting voor de besloten vennootschap (BV) en de naamloze vennootschap (NV). Elk jaar moet u aangifte Vennootschapsbelasting doen over de winst. De vennootschapsbelasting vervangt de inkomstenbelasting. Ook de vennootschapsbelasting heeft een aantal fiscale voordelen. Verliezen mag u verrekenen en bepaalde investeringen afschrijven.

Wanneer aangifte doen?
Als uw boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar moet u uw aangifte indienen voor 1 juni van het volgende kalenderjaar. Heeft u een gebroken boekjaar? Dan doet u aangifte binnen 5 maanden na het einde van het boekjaar. Ook hiervoor kan uitstel aangevraagd worden.

Loonbelasting en premie volksverzekeringen (LH/PVV)

Wat is het?
Wanneer u personeel in dienst heeft, moet u aangifte loonheffingen doen. Deze aangifte bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen.
De loonbelasting is het bedrag dat een werknemer over het loon verschuldigd is aan de Belastingdienst. Als werkgever moet u de belasting inhouden op het loon van de werknemer.
De meeste werkgevers doen de loonaangifte per maand of per periode van 4 weken.

Wanneer aangifte doen?
Wanneer u loonaangifte per maand doet, kun u vanaf elke eerste dag van een nieuwe maand aangifte doen over de vorige maand. Uiterlijk aan het einde van die maand dient uw aangifte én betaling bij de Belastingdienst binnen te zijn.
U kunt ook per 4 weken loonaangifte doen. Op de website van de Belastingdienst leest u op welke data uw loonaangifte en -betaling binnen moeten zijn.

Dividendbelasting

Wat is het?
Als uw vennootschap dividend uitkeert, moet u aangifte dividendbelasting doen en 15% dividendbelasting betalen over de opbrengst uit aandelen en winstbewijzen.
De dividendbelasting (15%) houdt u in op de winst die uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders, het dividend. In de aangifte Inkomstenbelasting moet er dan nog 11,25% worden aangegeven. Per saldo betaalt u dus 26,25% over het bruto dividend.

Wanneer aangifte doen?
U moet aangifte doen en betalen binnen 1 maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld.

Alle aangiftedata in een handig overzicht

Soort belastingEerste aangiftedatumUiterste aangiftedatum
Inkomstenbelasting 1 maart 1 mei
(bij uitstel: uiterlijk 1 mei volgende jaar)
Omzetbelasting 1e dag kwartaal/maand Laatste dag maand van aangifte
Vennootschapsbelasting 1 januari 1 juni
(bij uitstel: uiterlijk 1 mei volgende jaar)
Loonbelasting 1e dag maand Laatste dag maand
Dividendbelasting 1e dag na uitkering dividend 1 maand na uitkering dividend

Veel ondernemers vinden het lastig of hebben geen tijd zich te verdiepen in hun administratie en aangiftes. U kunt uw administratie en/of aangiftes uitbesteden aan een accountant of boekhouder.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk