Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Alle ondernemers

Fiscale eindejaarstips november 2021. Over dit onderwerp onder andere:

Druk jaarwinst met voorziening

Hoewel diverse bedrijven over 2021 verwachten een lage winst te behalen of zelfs een verlies te lijden, behoort u misschien tot de ondernemers die een behoorlijke fiscale winst behalen. Mocht u zelf uw fiscale winst over 2021 willen drukken, overweeg dan een voorziening te vormen voor (grote) uitgaven die u in 2022 of later denkt te zullen doen. Een aandachtspunt daarbij is dat deze toekomstige uitgaven hun oorsprong moeten vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan in 2021 of eerder. Verder moet u deze feiten en omstandigheden kunnen toerekenen aan dat jaar en moet redelijk zeker zijn dat u de uitgaven zult maken. Bespreek met uw adviseur of u in 2021 nog een voorziening kunt vormen.

Start vóór 2022 met herinvesteren

Heeft u in 2018 een bedrijfsmiddel verkocht en daarbij een fiscale boekwinst behaald? En heeft u deze boekwinst ondergebracht in een herinvesteringsreserve (HIR)? Dan heeft u tot 1 januari 2022 de tijd om een nieuwe investering te doen. Nu loopt soms de aanschaf van een nieuw bedrijfsmiddel vertraging op door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld de coronacrisis. Verzoek in zo’n situatie de inspecteur om de driejaarstermijn te verlengen. De Belastingdienst zal dit verzoek alleen inwilligen als u kunt aantonen dat u een begin heeft gemaakt met de herinvestering.

Tip
Leg uw herinvesteringsvoornemen vast in een schriftelijk document. Als de inspecteur namelijk meent dat u geen herinvesteringsvoornemen (meer) heeft, zal hij de HIR aan de belaste winst toevoegen. Blijf het voortbestaan van uw herinvesteringsvoornemen aan het eind van ieder jaar vastleggen totdat u de herinvestering doet. Loopt de herinvestering vertraging op, bewaar dan de documenten die bewijzen dat sprake is van een bijzondere omstandigheid.

Eis vergeten investeringsaftrek op

In principe mogen ondernemers die investeren hun afschrijvingskosten aftrekken. Daarnaast geeft een investering onder voorwaarden recht op een extra aftrekpost: de investeringsaftrek. Er zijn drie vormen van de investeringsaftrek: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Misschien bent u in uw aangifte inkomstenbelasting over 2016 vergeten de investeringsaftrek te claimen. In dat geval kunt u de inspecteur in 2021 alsnog verzoeken om ambtshalve vermindering voor die investeringsaftrek. Maar dit is wel het laatste jaar waarin u nog kunt verzoeken om een ambtshalve vermindering over 2016.

Regel KIA voor 2021

Wilt u in 2021 nog extra investeren in bedrijfsmiddelen? Besef dan dat de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) vervalt als de investeringen die recht geven op KIA dit jaar meer bedragen dan € 328.721. Als een overschrijding van dit bedrag dreigt, is het beter de investering uit te stellen tot in 2022. De investering wordt toegerekend aan het jaar waarin u verplichtingen aangaat. Bij het aangaan van verplichtingen kunt u denken aan het plaatsen van een order, akkoord gaan met een offerte of het tekenen van een koopcontract. Produceert u zelf een bedrijfsmiddel, dan draait het om het jaar waarin u de voortbrengingskosten maakt.

Let op!
Maakt uw onderneming deel uit van een vof of een ander samenwerkingsverband? Kijk dan voor het bepalen van de KIA naar de totale investering van de vof en niet naar de investering van elke vennoot afzonderlijk.

Red KIA met aanbetaling

Als u nog voor 1 januari 2022 investeringsverplichtingen aangaat voor een bedrijfsmiddel, mag u daarover de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toepassen in 2021. Daarbij geldt in principe de voorwaarde dat u het bedrijfsmiddel in 2021 heeft betaald en in gebruik heeft genomen. Maar wat als u het bedrijfsmiddel in 2021 nog niet heeft gebruikt? En de investeringsaftrek in eerste instantie uitgaat boven het bedrag dat u bij het einde van 2021 voor die investering heeft betaald? Dan wordt uw KIA beperkt tot het bedrag dat u in 2021 heeft betaald. Het meerdere is aftrekbaar als KIA in 2022. Wilt u de KIA toch volledig benutten in 2021? Doe dan een aanbetaling, zodat de totale betaling in 2021 voor de investeringen minimaal gelijk is aan het bedrag van de KIA voor dat jaar.

Verkoop ‘nieuw’ bedrijfsmiddel in 2022

Overweegt u bedrijfsmiddelen te verkopen die u in 2017 heeft aangeschaft? En heeft u investeringsaftrek gekregen over de toenmalige investering in deze bedrijfsmiddelen? Kijk dan of u de verkoop kunt uitstellen tot na de jaarwisseling. Anders loopt u aan tegen de desinvesteringsbijtelling. Dat betekent dat u een deel van de investeringsaftrek moet terugbetalen. De desinvesteringsbijtelling bedraagt maximaal de destijds genoten investeringsaftrek en mag achterwege worden gelaten als u de bedrijfsmiddelen voor maximaal € 2.400 verkoopt.

Let op!
De desinvesteringsbijtelling is ook aan de orde bij andere vormen van vervreemding. Stel dat u een bedrijfsmiddel overbrengt naar uw privévermogen. Dit vormt een fictieve vervreemding. In zulke situaties neemt de fiscus de waarde in het economische verkeer van het bedrijfsmiddel als overdrachtsprijs.

Stel milieu-investering uit tot 2022

Als u van plan bent een investering te doen in een bedrijfsmiddel dat kwalificeert of in 2022 gaat kwalificeren als een milieubedrijfsmiddel, stel dan die investering uit tot na 31 december 2021. Voor 2022 vindt namelijk een verhoging plaats van de milieu-investeringsaftrek (MIA). Voor dit jaar bedraagt de MIA 36%, 27% en 13,5% voor categorie I respectievelijk categorie II en categorie III. Deze percentages stijgen in 2022 naar 45%, 36% en 27%. Categorie I wordt ook nog eens uitgebreid met bepaalde groene investeringen.

Let op!
Is eenmaal het budget voor de MIA is behaald, dan wordt deze niet meer toegewezen. Het budget voor de periode 2022-2024 wordt verruimd met € 30 miljoen per jaar. Het budget voor 2022 bedraagt daardoor naar verwachting € 144 miljoen.

Meld snel bijzondere investering

Heeft u onlangs toch een investering gedaan in een bedrijfsmiddel dat staat op de Energielijst 2021 of de Milieulijst 2021? Doe dan binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting een melding hiervan bij RVO.nl. Anders mag u de energie-investeringsaftrek (EIA) of milieu-investeringsaftrek (MIA) niet toepassen.

Let op!
U mag over dezelfde investering niet zowel de EIA als de MIA toepassen.

Vraag tijdig WBSO 2022 aan

U kunt de (loon)kosten van uw speur- en ontwikkelingsproject in 2022 verlagen als u een zogeheten tegemoetkoming op grond van de WBSO claimt. Heeft u personeel in dienst? Vraag deze tegemoetkoming dan uiterlijk op 20 december 2021 aan! Bent u een zelfstandige zonder personeel (zzp’er)? Dan heeft u tot en met 1 januari 2022 de tijd om de aanvraag voor een WBSO-tegemoetkoming voor het jaar 2022 in te dienen.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.