Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Vennootschappen en DGA's

Fiscale eindejaarstips november 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Beperk of voorkom belastingrente met VA Vpb

De Belastingdienst brengt rente in rekening op een aanslag vennootschapsbelasting 2019, die wordt opgelegd na 1 juli 2020. Deze rente is tot 1 juni 2020 8%. Vanaf 1 juni tot 1 oktober 2020 is deze 0,01% per jaar en per 1 oktober 2020 is de rente 4% per jaar. In vergelijking met de rente die de bank u vergoedt, is deze rente hoog. U kunt belastingrente beperken door zo snel mogelijk een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 aan te vragen. Verwacht u dat uw bv over 2019 nog vennootschapsbelasting moet bijbetalen, dan is het zinvol zo snel mogelijk een voorlopige aanslag te vragen aan de Belastingdienst.

Tip
Als u een belastingaanslag 2019 niet op tijd betaalt, brengt de Belastingdienst ook nog invorderingsrente in rekening. Die rente komt bovenop de belastingrente, maar die rente is op dit moment slechts 0,01% per jaar. Vraag zo nodig de Belastingdienst om een betalingsregeling, maar dien een verzoek om een voorlopige aanslag zo spoedig mogelijk in.

Keer vóór 2021 dividend uit

Op 1 januari 2021 zal het tarief over het inkomen uit aanmerkelijk belang stijgen van 26,25% naar 26,9%. Dit kan een goede reden zijn om dit jaar nog dividend uit te keren dat onder het huidige tarief kan vallen.

Let op!
Het maakt niet uit of de winstreserve van uw bv is ontstaan vóór de tariefsverhogingen vanaf 2020: het tarief van 26,9% is volledig van toepassing op eventuele uitkeringen gedaan na 1 januari 2021.

In vordering op bv na 1 januari 2021

Wilt u dat uw bv een schuld aan u gaat aflossen, wacht daar dan mee tot na 1 januari 2021. Op die manier voorkomt u dat het geldbedrag dat u ontvangt meteen in de rendementsgrondslag van box 3 voor het jaar 2021 valt.

Let op!
De zaak is gecompliceerder als u vanuit uw privévermogen een lening van hooguit drie maanden heeft verstrekt. De Belastingdienst past in zo’n geval de volgende sancties toe. Ten eerste rekent de inspecteur de vordering aan uw box 3-vermogen toe. Tegelijkertijd is het voordeel uit de terbeschikkingstelling belast in box 1. Deze sancties kunnen ook aan de orde komen als de terbeschikkingstelling langer dan drie maanden maar niet meer dan zes maanden duurde. Maar in deze situatie kunt u de dubbele heffing ontlopen als u aannemelijk maakt dat uw handelingen voor meer dan 50% zijn gebaseerd op zakelijke overwegingen.

Laat verliezen bv niet verloren gaan

Onthoud dat in de vennootschap geleden verliezen beperkt aftrekbaar zijn. Een verlies van 2020 is te verrekenen met de winst van 2019 of met de winsten van de jaren 2021 tot en met 2026. Op grond van overgangsrecht is een verlies uit 2011 uiterlijk te verrekenen met een winst uit 2020. Als uw bv nog zo’n verrekenbaar verlies uit 2011 heeft openstaan, voorkom dan dat dit verlies niet meer verrekenbaar is. Laat bijvoorbeeld voorzieningen vrijvallen, zoals de herinvesteringsreserve. Of verkoop bedrijfsmiddelen met stille reserves aan een gelieerde vennootschap. Een andere methode is sale/lease back van bedrijfsmiddelen met stille reserves.

Let op!
Mogelijk neemt de inspecteur bij het laten vrijvallen van de herinvesteringsreserve het standpunt in dat de herinvesteringsreserve al in een eerder jaar had moeten vrijvallen, omdat u al in een eerder jaar geen investeringsvoornemen meer had.

Tip
Het kabinet overweegt om per 1 januari 2022 een in de tijd onbeperkte voorwaartse verliesverrekening voor te stellen. Daartegenover staat dat een verlies slechts tot een bedrag van € 1 miljoen aan belastbare winst volledig is te verrekenen. Bij een hogere winst zullen de verliezen slechts tot 50% van die hogere belastbare winst in een jaar verrekenbaar zijn, waarbij die winst eerst wordt verminderd met € 1 miljoen. Dit moet gaan gelden voor zowel achterwaartse als voorwaartse verliesverrekening.

Benut vóór 2021 ab-belastingkorting

Als u in 2019 en 2020 geen aanmerkelijk belang (ab) meer heeft, maar nog wel een openstaand verlies uit ab, kunt u dit verlies dit jaar omzetten in een belastingkorting. De belastingkorting bedraagt 26,25% van het openstaande ab-verlies. Als u uw ab-verlies in 2020 omzet in een belastingkorting, mag u deze korting aftrekken van de inkomstenbelasting over de box 1-inkomens van 2020 tot en met 2027. Let wel op het jaar waarin u het desbetreffende ab-verlies heeft geleden. De belastingkorting is niet meer van toepassing als het verlies uit ab ouder is dan negen jaar.

Tip
Als 2020 het eerste jaar is waarin u geen ab meer heeft, is het juist interessant om in 2021 de belastingkorting te benutten. U heeft dan namelijk een korting van 26,9% in plaats van 26,25%.

Let op!
Een ab-verlies uit 2011 moet u in 2020 nog omzetten, voor zover dat nog niet is gebeurd, en benutten.

Laat hypotheek vóór januari 2021 in box 3 vallen

Heeft u vanaf 2013 een lening voor de eigen woning van uw bv? En betaalt u daarover een lage rente, reken dan eens uit of het niet fiscaal voordeliger is om de schuld in box 3 te laten vallen. U verliest dan natuurlijk de renteaftrek in box 1, maar daar staat tegenover dat u minder vermogen heeft in box 3. Als het verschil tussen het forfaitair percentage in box 3 (maximaal 5,33% in 2020) en het hypotheekrentepercentage groot genoeg is, kan de hypotheekschuld in box 3 best gunstig zijn. Omdat een hypotheekschuld vanaf 2013 alleen onder strenge voorwaarden kwalificeert als een eigenwoningschuld, hoeft dat niet altijd even moeilijk te zijn. U moet zorgen dat u niet meer aan een van de voorwaarden voldoet. U kunt bijvoorbeeld met uw bv overeenkomen dat de lening aflossingsvrij wordt. Regel dit al in 2020, dan heeft u er al in 2021 profijt van.

Let op!
Heeft u een lening van vóór 2013 of een lening waarop het regime van vóór 2013 van toepassing is? Bij dergelijke leningen kunt u wel overeenkomen om gedurende de looptijd niet te hoeven aflossen. In dat geval valt zo’n hypotheek niet in box 3.

Let op!
Houd rekening met de voorgestelde Wet excessief lenen bij eigen vennootschap per 1 januari 2023 als u meer dan € 500.000 schuld heeft aan uw bv. Leningen die voldoen aan de voorwaarden voor een eigenwoninglening, komen boven het bedrag van € 500.000 wat u en uw partner maximaal mogen lenen van uw bv. Voldoet de lening voor de eigen woning van de bv niet meer aan de voorwaarden dan bestaat het risico dat een deel van die lening wordt gezien als belaste fictieve dividenduitkering.

Overweeg verkoop vastgoed aan uw bv bij lening van uw bv

In 2023 treedt de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in werking. Als u meer dan € 500.000 schuld heeft aan uw bv, is het meerdere een fictieve winstuitdeling. Over die winstuitdeling moet u belasting betalen. Heeft u vastgoed in privé gefinancierd met een lening van de bv? En heeft u meer dan € 500.000 schuld aan de bv? Overweeg dan de schuld voor het vastgoed te herfinancieren met een lening van de bank. Gaat u de financiering dit jaar nog aan, dan profiteert u nog van de huidige lage rente.

Let op!
Een alternatief voor herfinancieren van het vastgoed is verkoop van het vastgoed aan uw bv. Bedenk daarbij wel dat dit overdrachtsbelasting kost. Die overdrachtsbelasting is in 2020 nog 6%. In 2021 stijgt het tarief naar 8%. Dus dat maakt het interessant om in 2020 het vastgoed nog naar uw bv over te dragen.

Deponeer jaarrekening op tijd

Laat uw bv tijdig haar jaarrekening deponeren. Dit is vooral belangrijk bij een dreigend faillissement. In deze situatie riskeert u als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor de schulden van de bv die niet door vereffening zijn te voldoen. Het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel (KvK) dient uiterlijk acht dagen na vaststelling van die jaarrekening plaats te vinden. Verder moet het deponeren uiterlijk twaalf maanden na afloop van het desbetreffende boekjaar plaatsvinden De uiterste deponeerdatum voor het boekjaar 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 is dus 31 december 2020. Bent u bang dat u het niet redt om de jaarstukken tijdig te deponeren? Dan kunt u desnoods de voorlopige jaarrekening deponeren.

Let op!
Als alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn, heeft u minder tijd voor het deponeren van de jaarrekening. Zelfs als de maximale vijf maanden uitstel zijn verleend voor het opstellen van de jaarrekening (de normale termijn is vijf maanden), moet u de jaarrekening voor het boekjaar 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 uiterlijk deponeren op 8 november 2020. In statuten kan trouwens van deze wettelijke regeling zijn afgeweken!

Tip
Lukt het echt niet om de jaarstukken op tijd te deponeren? Dan rest u toch nog een mogelijkheid om de aansprakelijkstelling te voorkomen. Hoewel u als bestuurder wordt geacht uw taak onbehoorlijk te hebben vervuld, bent u niet aansprakelijk als u aannemelijk weet te maken dat uw onbehoorlijk bestuur geen belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Breng vorderingen en belastingschulden in bv in

Vorderingen uit hoofde van verstrekte leningen aan derden zijn bezittingen die in box 3 bij u belastbaar zijn. Maar (grote) belastingschulden zijn niet aftrekbaar in box 3. Stel dat u uw bv de vorderingen en de belastingschulden die u heeft, laat overnemen. In dat geval vindt een verrekening van de vorderingen en schulden plaats. Voor zover de schulden groter zijn dan de vorderingen, krijgt u een schuld aan uw bv. Maar deze schuld kwalificeert wel als schuld voor box 3. Zo kunt u box 3-belasting besparen. Uiteraard moet de overdracht van de vorderingen en belastingschulden dan wel plaatsvinden vóór de peildatum van 1 januari 2021.

Let op!
Als per saldo een vordering op uw bv ontstaat, valt deze vordering onder de terbeschikkingstellingsregeling. Het gevolg is dat u over de rente in box 1 belasting moet betalen. Bereken of dat wenselijk is. Is dit onwenselijk, draag dan een lager deel van uw vorderingen over!

Rond vereffening af in 2020

In tegenstelling tot gewone verliezen uit een deelneming zijn liquidatieverliezen mogelijk aftrekbaar bij de holding. Maar er is een wetsvoorstel voor wijziging van de liquidatieverliesregeling ingediend. Als het kabinet dit voorstel aanneemt, wijzigt de regeling voor aftrek van liquidatieverliezen, voor zover het liquidatieverlies meer bedraagt dan € 5 miljoen. Een dergelijk verlies is alleen aftrekbaar als het een liquidatie betreft van een Nederlandse vennootschap of een vennootschap gevestigd in een EU-/EER-staat. Bovendien moet de holding een kwalificerend belang houden in de ontbonden vennootschap. Dat belang is aanwezig wanneer de holding beslissende invloed kan uitoefenen op de besluitvorming van de dochtervennootschap. Het liquidatieverlies is vanaf 2021 uiterlijk in het derde jaar na aanvang van de vereffening aftrekbaar.

Tip
Wilt u dat het liquidatieverlies in 2020 aftrekbaar is, rond dan de vereffening nog dit jaar af. Een belangrijke voorwaarde voor de liquidatieverliesaftrek is namelijk dat de vereffening is voltooid in het jaar waarin de holding het liquidatieverlies wil aftrekken. Als u juist wilt dat uw holding pas in 2021 het liquidatieverlies aftrekt, stel de afronding van de vereffening dan uit tot in 2021.

Geef uw bedrijfsopvolger vóór 2021 een baan bij uw bv

In principe vindt een fiscale afrekening plaats als u als dga de aandelen in uw bv schenkt aan uw kinderen of aan een andere bedrijfsopvolger. De waarde in het economische verkeer van de aandelen minus uw verkrijgingsprijs is dan namelijk belast. Onder voorwaarden is deze fiscale claim door te schuiven. Een van de voorwaarden is dat de verkrijger al gedurende 36 maanden vóór de schenking in dienstbetrekking was bij de bv. Deze voorwaarde vergt de nodige voorbereiding. Bij een beoogde aandelenschenking op 1 januari 2024, moet de begunstigde dus uiterlijk 31 december 2020 in dienst treden bij uw bv.

Trek u pas na 2020 terug uit VBI

Heeft u een aanmerkelijk belang in een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)? Dan berekent de Belastingdienst daarover in principe een fictief regulier voordeel van 5,28% van de waarde in het economische verkeer die aan het begin van het jaar was toe te rekenen aan de aandelen. U mag dit forfaitaire reguliere voordeel verminderen met het bedrag dat u daadwerkelijk aan dividend heeft ontvangen. Maar het forfaitair regulier voordeel mag daardoor niet negatief worden. Als u het forfaitaire rendement te hoog vindt, kunt u besluiten om uw aandelen in de VBI te vervreemden en in box 3 te gaan beleggen. Maar het is beter daar nog even mee wachten. Men moet het forfaitaire voordeel namelijk tijdsevenredig berekenen. Als u na de peildatum voor box 3 in 2021 uw belang in de VBI vervreemdt, belandt de opbrengst voor 2020 nog niet in de rendementsgrondslag. En de hoogte van het forfaitair rendement valt ook mee, aangezien het maar ziet op een korte periode.

Let op!
Brengt u uw vermogen binnen achttien maanden weer over van box 3 naar de VBI? Dan treedt een sanctie in werking. De inspecteur belast dan de (forfaitaire) inkomsten uit het desbetreffende vermogen zowel in box 2 als in box 3. Denkt u erover om vermogen over te hevelen van uw VBI naar box 3, check dan of u voldoet aan de genoemde termijn van achttien maanden.

Tip
U heeft wel de mogelijkheid om tegenbewijs te leveren. De sanctie geldt niet als u aannemelijk maakt dat u om zakelijke redenen het vermogen binnen achttien maanden terughaalt naar box 3.

Vraag vóór 1 januari 2021 ontvoeging aan

In 2021 vindt een verlenging plaats van de lagere tariefschijf in de vennootschapsbelasting van € 200.000 naar € 245.000. In 2022 zet de wetgever deze verlenging voort zodat de eerste schijf dan loopt tot € 395.000. Omdat de lage tariefschijf geldt per vennootschap, kan het interessant zijn om een bestaande fiscale eenheid (FE) voor de vennootschapsbelasting te verbreken. Wilt u dat deze zogeheten ontvoeging plaatsvindt op 1 januari 2021? Dan moet u het verzoek om deze ontvoeging uiterlijk op 31 december 2020 hebben ingediend.

Let op!
Controleer of de verbreking van de fiscale eenheid niet leidt tot een fiscale afrekening. Dit is aan de orde als zes jaar voor de verbreking een bedrijfsmiddel binnen de fiscale eenheid is overgedragen en waarbij bij overdracht aan een derde winst zou zijn gerealiseerd.

Dien vóór 1 januari 2021 het landenrapport over 2019 in

Een in Nederland gevestigde moedervennootschap van een multinationale groep moet in beginsel een zogeheten landenrapport indienen. Als het boekjaar van de groep het kalenderjaar volgt, moet de moedervennootschap vóór 1 januari 2021 het landenrapport over 2019 inleveren bij de Belastingdienst. In uitzonderingsgevallen kunnen Nederlandse groepsmaatschappijen van multinationale groepen waarvan de uiteindelijke moedermaatschappij is gevestigd in het buitenland, eveneens verplicht zijn het landenrapport aan te leveren. Het nalaten van deze verplichting kan leiden tot een bestuurlijke boete of zelfs strafrechtelijke sancties. De moedervennootschap hoeft echter geen landenrapport in te dienen als de geconsolideerde groepsomzet in het boekjaar 2019 minder dan € 750 miljoen was.

Geef verzwegen tbs uit 2017 op

Heeft u een of meer vermogensbestanddelen ter beschikking gesteld aan uw bv, maar de vergoeding daarvoor niet opgeteld bij uw box 1-inkomen? Meld dat alsnog met gebruik van de inkeerregeling. Stuurt u het verzoek om de inkeerregeling toe te passen binnen twee jaar na de aangifte waarin u het inkomen heeft verzwegen, dan krijgt u geen vergrijpboete. Als u later inkeert, zal de inspecteur de boete verminderen tot 60% van de maximale boete die hij kan opleggen als u helemaal niet inkeert. Het ontlopen van de vergrijpboete is niet mogelijk als u inkomen uit aanmerkelijk belang of uit sparen en beleggen heeft verzwegen!

Tip
De genoemde beperking geldt voor belastingaangiften die u vóór 1 januari 2019 had moeten indienen. Inkeren voor aangiften die ingediend zijn of hadden moeten zijn, blijft nog mogelijk, steeds binnen de periode van twee jaar.

Realiseer winst in innovatiebox

In principe zijn winsten uit immateriële activa die uw bv in de fiscale innovatiebox heeft geplaatst effectief belast tegen 7%. Vanaf 1 januari 2021 stijgt dit effectieve tarief naar 9%. Bent u in staat om te schuiven met het fiscale aftrek- of genietingsmoment van een kostenpost respectievelijk opbrengst met betrekking tot het immaterieel activum? Dan kunt u overwegen om het innovatieboxresultaat over 2020 zo hoog mogelijk te houden, zodat het resultaat in 2021 lager uitpakt. In dat geval is een kleiner innovatieboxresultaat tegen 9% belast.

Vorm coronareserve

Verwacht u dat uw bv in 2020 een coronagerelateerd verlies lijdt, dat zij niet kan compenseren met een positief resultaat? Dan is dat verlies in principe verrekenbaar, te beginnen met de winst uit 2019. Verliesverrekening is echter pas mogelijk als uw bv de aangifte vennootschapsbelasting heeft ingediend en de verliesbeschikking binnen is. Dit kan de nodige tijd duren. U kunt alvast een coronareserve vormen voor het boekjaar 2020. Zo drukt u de fiscale winst van 2019. Overigens valt de coronareserve wel belast vrij in 2020 (uitgaande van een gewoon boekjaar).

Let op!
De toevoeging bedraagt hooguit het absolute bedrag van het coronagerelateerde verlies. Bovendien mag het fiscale resultaat over 2019 door de toevoeging niet negatief worden.

Regel vóór 1 januari 2021 beschikking om aangifte in dollars te doen.

Wilt u vanaf 2021 uw aangifte vennootschapsbelasting in dollars of een andere valuta dan de euro indienen, dan moet u daartoe vóór 1 januari 2021 een beschikking Regeling functionele valuta aanvragen bij de fiscus. Als de Belastingdienst zo’n beschikking afgeeft, bent u in beginsel voor een periode van tien jaar gebonden aan deze keuze.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.