Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

IB-ondernemer

Fiscale eindejaarstips november 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Voeg nog snel toe aan oudedagsreserve

Een manier om fiscale winstneming uit te stellen, is het toevoegen aan de oudedagsreserve (OR). Als een IB-ondernemer aan de OR kan doteren, doet hij dit in principe voor 9,44% van de winst, maar maximaal voor € 9.218 (cijfers 2020).

Let op!
Om te kunnen doteren aan de oudedagsreserve moet een ondernemer in 2020 voldoen aan het urencriterium. Daarnaast mag hij aan het begin van 2020 de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.
Belangrijk is ook te kijken naar het tarief waartegen de toevoeging aftrekbaar is. Als u later de oudedagsreserve moet afrekenen tegen een hoger tarief dan het tarief dat voor aftrek van de toevoeging geldt, kunt u de toevoeging beter achterwege laten.

Behaal uw 'urenquota'

Als ondernemer mag u diverse ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting toepassen. Bijvoorbeeld de ondernemersaftrek en de mogelijkheid om te doteren aan de oudedagsreserve. Om voor deze faciliteiten in aanmerking te komen, dient u te voldoen aan het zogeheten urencriterium. Dat betekent dat u in 2020 minimaal 1.225 uur moet besteden aan uw onderneming. U kunt dit aannemelijk maken met een urenadministratie. Overigens mogen ondernemers voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 ervan uitgaan dat zij minimaal 24 uur per week aan hun onderneming hebben besteed. Zelfs als dat niet werkelijk het geval was.

Tip
In geval van zwangerschap tellen de uren die de onderneemster normaliter wel zou hebben gewerkt in de 16 weken rondom de bevalling, toch mee.

Wacht nog even met bijbaantje

Om te voldoen aan het urencriterium, dat toegang geeft tot verschillende fiscale faciliteiten, moet u ook meer dan de helft van uw totale arbeidstijd besteden aan uw onderneming. Zorg er dus voor dat u niet te veel tijd besteedt aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld ‘bijbaantjes’ in dienstbetrekking). Deze eis blijft buiten beschouwing als u in een of meer van de voorgaande vijf kalenderjaren geen ondernemer was en in die periode hooguit twee keer de zelfstandigenaftrek heeft toegepast.

Gebruik uw werkruimte voor de zaak

Om de kosten van uw werkruimte te mogen aftrekken van uw belastbare winst over 2020, moet u voldoen aan strikte voorwaarden. U moet minstens 30% van uw arbeidsinkomen in die werkruimte verwerven en minstens 70% van het arbeidsinkomen in of vanuit die werkruimte verwerven. Beschikt u elders ook over een werkruimte? Dan moet u in 2020 zelfs 70% van uw arbeidsinkomen in de werkruimte verwerven. In dit verband tellen pensioenuitkeringen ook als arbeidsinkomen. Ontvangt u in 2020 zo’n uitkering, zorg er dan voor dat u voldoende overige arbeidsinkomsten in of vanuit de werkruimte behaalt in 2020 om te voldoen aan het 30%- en 70%-criterium.

Let op!
De werkruimteregeling en haar voorwaarden gelden voor een werkruimte in een woning die geen deel uitmaakt van uw ondernemingsvermogen. Bovendien moet het een deel van de woning betreffen dat naar maatschappelijke maatstaven zelfstandig is. Dit is een ingewikkeld begrip, zodat u het beste met uw adviseur kunt overleggen of uw werkruimte als zodanig kwalificeert.

Wacht tot 1 januari 2021 met toekennen partnervergoeding

Heeft uw partner dit jaar minstens 525 uren aan arbeid verricht voor uw onderneming zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen? En wilt u beginnen met hem of haar een arbeidsvergoeding toe te kennen? Wacht nog even daarmee tot na 2020. U kunt dan namelijk dit jaar nog de meewerkaftrek benutten. De meewerkaftrek is 1,25% van de winst als uw partner minstens 525 uren maar hooguit 875 uren in uw onderneming heeft gewerkt. Bij een hoger aantal uren stijgt de aftrek tot maximaal 4% van de winst. Dit maximum is aan de orde als uw partner minstens 1.750 uren in uw onderneming werkt. Overigens tellen bepaalde vormen van winst, zoals stakingswinst, niet mee voor de berekening van de meewerkaftrek.

Tip
Het voordeel van het toekennen van een arbeidsvergoeding is dat deze aftrekbaar is. Maar een arbeidsbeloning van minder dan € 5.000 aan uw partner is niet aftrekbaar en evenmin belast bij uw partner. Bereken dus wat het meest voordelig is. Let daarbij op de effecten die een hoger of lager inkomen kan hebben op heffingskortingen en toeslagen.

Stel investering uit bij meerdere ondernemingen

Bij investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen heeft u als ondernemer recht op een extra aftrekpost, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Als u meerdere ondernemingen heeft, moet u in 2020 voor het bepalen van de KIA alle investeringen bij elkaar optellen. Dit betekent dat voor de ondernemer met meerdere ondernemingen de KIA is gemaximeerd op het maximum van de tabel. Voor 2020 is dat € 16.307. Vanaf 1 januari 2021 is met Prinsjesdag voorgesteld de KIA per onderneming te laten gelden en niet meer per ondernemer. Bij investeringen in meerdere ondernemingen kunt u dan voor elke onderneming in aanmerking komen voor het maximum van € 16.307 (2020). Mogelijk is het voor u in dat kader interessant om te bezien of bepaalde geplande investeringen dit jaar kunnen worden doorgeschoven naar 2021.

Verreken verlies uit 2011

Heeft u in 2011 een fiscaal verlies geleden dat nog niet volledig is verrekend? Doe dan dit jaar niet te veel aan fiscaal winstuitstel. U kunt bijvoorbeeld afzien van een toevoeging aan de oudedagsreserve. Of u kunt proberen om een fiscale boekwinst op een bedrijfsmiddel te laten vrijvallen. Voor zover u het verlies uit 2011 niet verrekent met winst uit 2020, is dit verlies per 1 januari 2021 niet meer verrekenbaar.

Schiet op met uw verhuizing

Heeft u uw onderneming rond 1 januari 2019 verplaatst? En bent u momenteel bezig met een verhuizing zodat u dichter bij uw werk komt te wonen? Dan is het aan te raden de verhuizing snel af te ronden. Op die manier stelt u de fiscale aftrekpost voor verhuizing in het kader van een onderneming veilig. De aftrekpost is te berekenen op het bedrag van de kosten van het overbrengen van de inboedel plus € 7.750. Volgens de Belastingdienst is onder de volgende omstandigheden in ieder geval sprake van een verhuizing in het kader van de onderneming. Ten eerste moet de afstand tussen uw woning en uw werk voor de verhuizing minstens 25 kilometer zijn geweest. Daarnaast moet de afstand van uw woning naar de werkplek van uw onderneming tijdig zijn afgenomen met 60% of meer. Tijdig wil hier zeggen binnen twee jaar na de verplaatsing van uw onderneming!

Tip
De formulering van het begrip ‘verhuizing in het kader van de onderneming’ van de Belastingdienst impliceert dat u ook op een andere manier kunt aantonen dat u in het kader van uw onderneming bent verhuisd. Maar dan heeft u minder zekerheid.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.