Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Alle ondernemers

Fiscale eindejaarstips november 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Schoon oude administratie op

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht uw administratieve stukken zeven jaar te bewaren. Daarbij moet u zich realiseren dat alle gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing, in de ogen van de fiscus een onderdeel zijn van de administratie. Dus de loonadministratie, verkoopadministratie, voorraadgegevens, het grootboek en facturen van crediteuren en debiteuren. Maar een uitpuilend archief is ongewenst. Gooi daarom na het verlopen van de bewaartermijn uw oude administratie weg. Als uw boekjaren de kalenderjaren volgen, betekent dit dat u na 31 december 2020 uw administratie over 2013 en eerdere jaren mag weggooien. Denkt u bepaalde documenten nog nodig te hebben, zoals contracten, pensioen- en lijfrentepolissen? Dan moet u deze nog wel bewaren.

Let op!
Heeft u onroerende zaken aangeschaft en/of elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en tv-omroepdiensten afgenomen? Dan moet u rekening houden met eventuele herzieningen. Bijvoorbeeld als een of meer onroerende zaken een andere bestemming krijgt of krijgen. Daardoor kunt u misschien btw uit voorgaande jaren alsnog (gedeeltelijk) aftrekken of moet u wellicht juist btw terugbetalen. De totale herzieningstermijn bedraagt tien jaar inclusief het jaar van eerste ingebruikname. Gedurende de herzieningstermijn moet u de stukken rond de desbetreffende zaken en/of diensten nog wel bewaren, ook als inmiddels zeven jaren zijn verstreken.

Vorm nog snel een voorziening

Hoewel veel bedrijven over 2020 verwachten een lage winst te behalen of zelfs een verlies te lijden, kan het zijn dat uw onderneming een behoorlijke fiscale winst behaalt. Misschien wilt u zelfs uw fiscale winst over 2020 drukken. Dit is wellicht mogelijk door het vormen van een voorziening voor (grote) uitgaven die u in 2021 of later denkt te zullen doen. Een aandachtspunt daarbij is dat deze toekomstige uitgaven hun oorsprong moeten vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan in 2020 of zelfs eerder. Verder moet men deze feiten en omstandigheden kunnen toerekenen aan dat jaar. Bovendien moet redelijk zeker zijn dat u de uitgaven zult maken. Bespreek met uw adviseur of u in 2020 nog een voorziening kunt vormen.

Begin vóór 2021 met herinvesteren

Heeft u in 2017 een bedrijfsmiddel verkocht en daarbij een fiscale boekwinst behaald? En heeft u deze boekwinst ondergebracht in de herinvesteringsreserve (HIR)? Dan heeft u drie jaar de tijd, dus tot 1 januari 2021, om een nieuwe investering te doen Nu kan het gebeuren dat de aanschaf van het nieuwe bedrijfsmiddel is vertraagd door bijzondere omstandigheden. Verzoek in zo’n situatie de inspecteur om de driejaarstermijn te verlengen. Overigens zal de Belastingdienst alleen ingaan op uw verzoek als u weet aan te tonen dat u een begin heeft gemaakt met de herinvestering.

Tip
Leg uw herinvesteringsvoornemen vast in een schriftelijk document. Als de inspecteur namelijk meent dat u geen herinvesteringsvoornemen (meer) heeft, zal hij de HIR aan de belaste winst toevoegen. Blijf het voortbestaan van uw herinvesteringsvoornemen aan het eind van ieder jaar vastleggen totdat u de herinvestering doet. Als de herinvestering vertraging oploopt, bewaar dan de documenten die bewijzen dat echt sprake is van een bijzondere omstandigheid.

Claim vergeten investeringsaftrek

Het doen van investeringen leidt in principe tot het kunnen aftrekken van afschrijvingskosten. Daarnaast kan een investering mogelijk recht geven op een extra aftrekpost: de investeringsaftrek. Er zijn drie vormen van de investeringsaftrek: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Misschien bent u in uw aangifte inkomstenbelasting over 2015 vergeten de investeringsaftrek te claimen. In dat geval kunt u de inspecteur in 2020 alsnog verzoeken om ambtshalve vermindering voor die investeringsaftrek. Maar dit is wel het laatste jaar waarin u nog kunt verzoeken om een ambtshalve vermindering over 2015.

Let op!
Voor zowel de EIA als de MIA geldt dat u binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting hiervan melding moet doen bij RVO.nl. U mag bovendien over dezelfde investering niet zowel de EIA als de MIA toepassen.

Verzeker u van KIA voor 2020

Bent u van plan om in 2020 nog te investeren in bedrijfsmiddelen? Weet dan wel dat de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) vervalt als uw investeringen die recht geven op de KIA dit jaar meer bedragen dan € 323.544. Bij dreigende overschrijding van dit bedrag is het beter de investering uit te stellen tot in 2021. Men rekent de investering toe aan het jaar waarin u verplichtingen aangaat. Bij het aangaan van verplichtingen kunt u denken aan het plaatsen van een order, akkoord gaan met een offerte of het tekenen van een koopcontract. Als u zelf een bedrijfsmiddel produceert, draait het om het jaar waarin u de voortbrengingskosten maakt.

Let op!
Maakt uw onderneming deel uit van een vof of ander samenwerkingsverband? Kijk dan voor het bepalen van de KIA naar de totale investering van de vof en niet naar de investering van elke vennoot afzonderlijk.

Plan buitenvennootschappelijke investeringen

In 2020 kunnen vennoten van een vof soms hun kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) optimaliseren door buitenvennootschappelijke investeringen te doen. Onder omstandigheden kunnen zij dan de maximale KIA claimen, terwijl een medevennoot ook nog een beetje KIA toepast. In 2021 zal dat niet meer mogelijk zijn. Alle vennoten moeten vanaf dan eerst het totaal van de KIA berekenen aan de hand van de som van de investeringen van het samenwerkingsverband en hun buitenvennootschappelijke investeringen. Vervolgens hebben zij recht op een aandeel in de KIA dat overeenkomt met hun aandeel in de som van investeringen. Controleer met deze kennis in het achterhoofd in welk jaar een buitenvennootschappelijke investering het beste kan vallen.

Doe aanbetaling op ongebruikt bedrijfsmiddel

Als u eind 2020 investeringsverplichtingen aangaat voor een bedrijfsmiddel, mag u daarover de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toepassen in 2020. In beginsel geldt hierbij de voorwaarde dat u het bedrijfsmiddel in 2020 heeft betaald en in gebruik heeft genomen. Maar wat als u het bedrijfsmiddel in 2020 nog niet in gebruik heeft genomen? En de investeringsaftrek in eerste instantie uitgaat boven het bedrag dat u bij het einde van 2020 voor die investering heeft betaald? Dan wordt uw KIA beperkt tot het bedrag dat u in 2020 heeft betaald. Het meerdere is aftrekbaar als KIA in 2021. Als u de KIA toch volledig wilt benutten in 2020 doet u een aanbetaling, zodat de totale betaling in 2020 voor de investeringen minimaal gelijk is aan het bedrag van de KIA voor 2020.

Verkoop ‘nieuw’ bedrijfsmiddel in 2021

Denkt u erover om bedrijfsmiddelen te verkopen die u in 2016 heeft aangeschaft? En heeft u een investeringsaftrek toegepast over de toenmalige investering in deze bedrijfsmiddelen? Kijk dan of u de verkoop kunt uitstellen tot begin 2021. Zo voorkomt u de toepassing van de desinvesteringsbijtelling. Dat houdt in dat u een deel van de investeringsaftrek moet terugbetalen. De desinvesteringsbijtelling is hooguit gelijk aan de destijds genoten investeringsaftrek. Overigens mag u de desinvesteringsbijtelling ook achterwege laten als u de bedrijfsmiddelen voor maximaal € 2.400 verkoopt.

Let op!
De desinvesteringsbijtelling treedt ook in werking bij andere vormen van vervreemding. Stel dat u een bedrijfsmiddel overbrengt naar uw privévermogen. Dit vormt een fictieve vervreemding. In zulke situaties neemt de fiscus de waarde in het economische verkeer van het bedrijfsmiddel als overdrachtsprijs.

Los familieschuld voor investering af

In principe mag een ondernemer geen investeringsaftrek toepassen voor verplichtingen die hij is aangegaan met bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of personen die behoren tot zijn huishouden. De Belastingdienst kan deze beperking op verzoek (via de aangifte) achterwege laten. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat het gaat om reële verplichtingen. Daarnaast mag de investering in principe niet zijn bedoeld om het percentage van de investeringsaftrek te beïnvloeden. Een ander aandachtspunt is dat de inspecteur de desinvesteringsbijtelling toepast als de verplichting tegenover de bloed- of aanverwant niet is nagekomen. Hetzelfde geldt bij een verandering van de verplichting binnen vijf jaar na aanvang van het kalender(boek)jaar waarin de verplichting was aangegaan. Bent u in 2016 zo’n verplichting aangegaan? Betaal dan vóór 1 januari 2021 de verschuldigde rente en aflossing. Of maak aannemelijk dat de afwijking van wat is overeengekomen, op zakelijke gronden berust.

Vraag snel WBSO 2021 aan

U kunt de (loon)kosten van uw speur- en ontwikkelingsproject in 2021 verlagen als u een zogeheten tegemoetkoming op grond van de WBSO claimt. Maar vraag deze tegemoetkoming wel tijdig aan! Bent u een zelfstandige zonder personeel (zzp’er)? Dan heeft u tot en met 1 januari 2021 de tijd om de aanvraag voor WBSO-tegemoetkoming voor het jaar 2021 in te dienen.

Let op!
Als u wel personeel in dienst heeft, zit u veel krapper in uw tijd. U moet dan namelijk uiterlijk 30 november 2020 de WBSO-tegemoetkoming aanvragen.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.