Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

BTW en overdrachtsbelasting

Fiscale eindejaarstips november 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Geef btw-correctie auto op in 4e kwartaal 2020

De btw die in 2020 aan u(w bedrijf) in rekening is gebracht op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik van de zakelijke auto, is aftrekbaar als voorbelasting. Tenminste, zolang u(w bedrijf) de auto heeft gebruikt voor belaste omzet. Heeft u de auto in 2020 mede voor privédoeleinden gebruikt? Dan moet u daarvoor een correctie toepassen in uw laatste btw-aangifte van 2020. Wie het werkelijke privégebruik niet heeft bijgehouden, mag uitgaan van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm). Voor bepaalde auto’s, waaronder auto’s die vijf jaar in de onderneming zijn gebruikt, mag u een forfait van 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) hanteren.

Let op!
Woon-werkverkeer kwalificeert voor de btw-heffing als privégebruik.

Vraag in het VK in 2020 betaalde btw voor 1 januari 2021 terug

Na 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) geen onderdeel meer van de EU. Daardoor is het VK een land buiten de EU geworden. Dat heeft gevolgen voor het terugvragen van in het VK betaalde btw. Tijdens de overgangsperiode vanaf 1 februari tot en met 31 december 2020 blijft alles zoals het was. Voor het terugvragen van in 2020 in het VK betaalde omzetbelasting kunt u op de gebruikelijke manier via het portal van de Nederlandse Belastingdienst, de btw terugvragen. Na 31 december 2020 moet u zich mogelijk rechtstreeks aanmelden bij de belastingdienst in het VK om de btw terug te kunnen vragen.

Vraag tijdig een artikel 23-vergunning aan

Als u veel zaken doet met ondernemers uit het VK heeft u mogelijk al een brief ontvangen van de Belastingdienst. In deze brief informeert de Belastingdienst u over de mogelijkheid een artikel 23-vergunning aan te vragen. Na 1 januari 2021 is het VK geen EU-land meer. In beginsel is bij invoer van goederen uit een niet EU-land btw verschuldigd . Heeft u een artikel 23-vergunning, dan mag u de btw bij invoer in uw aangifte omzetbelasting verwerken. Dit levert een liquiditeitsvoordeel op. Enerzijds geeft u de btw bij invoer aan als te betalen btw. Anderzijds geeft u deze btw als voorbelasting aan en krijgt u deze terug. Per saldo hoeft u dan niets te betalen voor de invoer van producten uit het VK.
Om een artikel 23-vergunning aan te vragen moet u in Nederland wonen of gevestigd zijn. U moet bovendien regelmatig goederen uit niet-EU-landen importeren. Ook moet u een aparte administratie voeren waaruit de bij import verschuldigde btw blijkt en u moet maandelijks of per kwartaal btw-aangiften indienen.

Let op!
Als u regelmatig handelt met ondernemers uit het VK, heeft u per 1 januari 2021 ook een EORI-nummer nodig. EORI is een afkorting voor Economic Operators Registration and Identification. Het is verstandig alvast na te gaan wat uw EORI-nummer is. Zo kunnen de transacties ook na 1 januari 2021 door blijven gaan. Meer informatie over het EORI-nummer vindt u hier.

Vraag snel te veel afgedragen btw terug

Het is verstandig om op basis van uw administratie geregeld te controleren of uw btw-aangiften kloppen. Als u tijdens de controle van uw btw-aangiften ontdekt dat u te veel btw heeft afgedragen, kunt u het bedrag aan te veel afgedragen btw corrigeren via een suppletieaangifte. Dit kan zowel over 2020 als over de vijf voorgaande jaren.

Tip
Als de correctie hooguit € 1.000 bedraagt, hoeft u de suppletieaangifte niet te gebruiken. In deze situatie mag u de correctie namelijk verwerken in uw eerstvolgende btw-aangifte. Hetzelfde geldt voor een correctie van hooguit € 1.000 aan te weinig afgedragen btw.

Verwerk BUA-correctie in slotaangifte 2020

Misschien heeft u wel in 2020 btw op kosten voor relatiegeschenken of personeelsverstrekkingen afgetrokken. Ga dan na of u een of meer personeelsleden hiermee voor meer dan € 227 (exclusief btw) heeft bevoordeeld. En controleer ook of u een of meer relaties voor meer dan € 227 heeft bevoordeeld. Als minstens een van beide situaties zich voordoet, moet u in de btw-aangifte over het laatste tijdvak van 2020 de afgetrokken btw corrigeren en alsnog voldoen. Dit noemt men ook wel de BUA-correctie (BUA: Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting).

Let op!
De fiets van de zaak valt buiten de BUA-regeling. Daarnaast gelden apart regels voor de btw-aftrek op kosten van verstrekkingen van eten en drinken aan personeel.

Reik vóór 28 januari 2021 90%-verklaring uit

Als u in 2019 een onroerende zaak heeft gekocht en samen met de verkoper heeft geopteerd om de levering met btw te belasten, moet u tijdig het nodige regelen. En wel binnen vier weken na afloop van het boekjaar volgend op het boekjaar van levering (dus vóór 28 januari 2021). U moet namelijk een zogeheten 90%-verklaring uitreiken aan de verkoper en de fiscus. Vermeld in deze verklaring of u de onroerende zaak gebruikt voor doeleinden waarvoor u voor minstens 90% recht heeft op btw-aftrek. Voldoet u in het eerste boekjaar of in het daaropvolgende boekjaar niet meer aan het 90%-criterium? Dan stelt de inspecteur dat de levering met terugwerkende kracht alsnog vrijgesteld is van btw. Voor de verkoper betekent dit dat het recht op btw-aftrek vervalt. Hij moet in dat geval dus de in vooraftrek gebrachte btw terugbetalen aan de Belastingdienst. Als u in een later jaar niet meer voldoet aan het 90%-criterium, dient u op de gewone manier uw btw-aftrek te herzien.

Tip
Bent u zelf verkoper van een onroerende zaak? En wil uw afnemer dat u samen met hem opteert voor een btw-belaste levering? Neem dan in de koopovereenkomst duidelijke afspraken op over de eventuele btw-schade voor het geval dat de optie voor btw-belaste levering vervalt. Zo kunt u bedingen dat de koper de btw-schade aan u vergoedt als hij niet meer voldoet aan de 90%-norm.

Verzoek tijdig om toepassing van de kleineondernemersregeling btw

Is uw jaaromzet niet hoger dan € 20.000 (exclusief btw)? Dan kunt u kiezen voor de kleineondernemersregeling btw (KOR). Het voordeel daarvan is dat u geen btw aan afnemers in rekening hoeft te brengen. Ook hoeft u geen btw-aangiften in te dienen. De keuze voor toepassing van de KOR geldt voor een periode van drie jaar. U moet zich uiterlijk vier weken voor het begin van het tijdvak waarin u de KOR wilt toepassen, aanmelden bij de Belastingdienst. Als u per 1 januari 2021 de KOR wilt toepassen, moet u zich voor 1 december 2020 aanmelden bij de Belastingdienst.

Let op!
Door toepassing van de KOR wordt u een btw-vrijgestelde ondernemer. Dit houdt in dat u niet langer btw kunt terugvragen op uw inkopen. Doet u op korte termijn grote investeringen? Dan kan toepassing van de KOR nadelig zijn. U kunt dan de btw op de aanschaf niet meer terugvragen. Vraagt u de KOR aan in het tijdvak na investering, dan moet u mogelijk ook een groot deel van de ontvangen omzetbelasting terugbetalen.

Dga, start in 2020 uw werkzaamheden voor werk-bv

Heeft uw holding een werkmaatschappij die btw-belaste activiteiten verricht? En wil uw holding deze werkmaatschappij actief gaan beheren? Verricht dan als dga rechtstreeks namens uw holding de managementwerkzaamheden voor de werkmaatschappij. Zo maakt u duidelijk dat uw bv een zogeheten moeiende holding is. Daardoor heeft zij recht op aftrek van voorbelasting voor zover de afgenomen prestaties zijn benut voor btw-belaste activiteiten. Als u niet erin slaagt om dit huidige btw-tijdvak nog werkzaamheden te verrichten voor de werkmaatschappij, probeer dit dan te doen in het nieuwe belastingtijdvak.

Tip
Verricht een moeiende holding btw-belaste (management)diensten aan een vennootschap, dan kan zij de btw op de aan- en verkoopkosten van een meerderheidsbelang in deze vennootschap pro rata aftrekken.

Vraag btw over 2019 terug

Wacht u al lang op een betaling van een debiteur? Realiseert u zich dan dat u als crediteur uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van een vordering recht op teruggaaf van btw verkrijgt. U mag de periodieke btw-aangifte verlagen met het bedrag van de teruggaaf. U hoeft geen afzonderlijk verzoek in te dienen bij de fiscus.

Let op!
Stel dat de debiteur de oninbaar geleken vordering op een later tijdstip alsnog betaalt. In dat geval moet u de eerder op de aangifte in mindering gebrachte btw opnieuw op aangifte voldoen.

Meld u aan voor MOSS-regeling

Levert u digitale diensten aan particuliere afnemers uit andere EU-lidstaten dan Nederland? En is de omzet die u daarmee heeft behaald in 2019 en 2020 niet meer dan € 10.000 per jaar? Dan moet u in beginsel de btw over deze diensten aangeven en afdragen in Nederland. Stel nu dat u de btw toch wilt aangeven en afdragen in de EU-landen van uw consumenten. Dan zult u zich in deze EU-landen moeten laten registreren. Maar misschien is het eenvoudiger om de mini-one-stop-shop-regeling (MOSS-regeling) te gebruiken. In dat geval stuurt u digitaal via ‘Inloggen voor ondernemers’ uw btw-melding (btw-aangifte) in. Daarna stuurt de Belastingdienst de btw-melding samen met de door u betaalde btw door naar de desbetreffende EU-landen via een beveiligd communicatienetwerk. Vervolgens nemen deze landen de behandeling van uw btw-melding over van de Belastingdienst.

Let op!
Als uw situatie wijzigt of u vanwege een andere reden uw registratie wilt of moet aanpassen, dient u dat uiterlijk door te geven op de tiende dag van de maand, die volgt op de maand waarin uw situatie is gewijzigd. U wijzigt uw registratie via 'Inloggen voor ondernemers'.

Speel in op verhoging overdrachtsbelasting

Per 1 januari 2021 gaat het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting omhoog van 6% naar 8%. Als u overweegt een bestaand bedrijfspand aan te schaffen, dan kunt u dat beter nog dit jaar doen. Bij een bedrijfspand met een aanschafwaarde van € 1 miljoen bedraagt in 2020 de overdrachtsbelasting € 60.000. In 2021 zal deze € 80.000 zijn, zodat u bij aanschaf in 2020 € 20.000 overdrachtsbelasting bespaart.

Tip
Woningcorporaties kunnen ook na 1 januari 2021 onder voorwaarden een woning verkrijgen tegen 2% overdrachtsbelasting.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.