Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Vennootschapsbelasting

Augustus 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Schadevergoeding voor afgebroken koopintentie is belast

Stel dat een vennootschap een belang van minimaal 5% (deelneming) in een ander lichaam wil verkrijgen. Uiteindelijk ketst de aankoop af, maar de vennootschap ontvangt wel een vergoeding. De vraag is dan of deze vergoeding onder de deelnemingsvrijstelling valt of niet. De Hoge Raad heeft onlangs duidelijk gemaakt wanneer de vergoeding onder de deelnemingsvrijstelling valt. Ten eerste moet de verkoper verplicht zijn de aandelen te leveren aan de koper. De koper moet op zijn beurt verplicht zijn om een tegenprestatie aan de verkoper te voldoen. Als de partijen alleen een intentieovereenkomst zijn aangegaan, voldoen zij niet aan deze voorwaarden.

Let op!
Is de verplichting tot levering van de aandelen afhankelijk van een opschortende voorwaarde? En is die opschortende voorwaarde afhankelijk van toekomstige gebeurtenissen die de koper niet kan beïnvloeden? Dan is de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing. In beginsel geldt hetzelfde als door overmacht de verkoper de aandelen niet kan leveren.

Verkoop deelneming maakt onzakelijke schuld niet zakelijk

Verstrekt een holding een lening aan haar dochtermaatschappij uit aandeelhoudersmotieven? Dan is een eventuele waardedaling van die vordering niet aftrekbaar. Voor Hof Arnhem-Leeuwarden kwam de vraag of een latere verbreking van de aandeelhoudersrelatie hierin verandering brengt. Het hof oordeelt dat dit niet het geval is. Van belang is of de lening op het moment van het verstrekken onzakelijk is. In dat geval zal een latere verkoop van de deelneming de lening niet ineens alsnog zakelijk maken. Een eventuele waardedaling van de vordering is voor de holding dus nog steeds niet aftrekbaar.

Tip!
Zou een onafhankelijke derde de lening onder dezelfde voorwaarden als de holding willen verstrekken, zij het tegen een hogere winstonafhankelijke vergoeding? Dan moet een rentecorrectie plaatsvinden, maar zijn waardedalingen van deze lening wel aftrekbaar.

Fiscus mag niet navorderen totdat verlies is herzien

Corrigeert de inspecteur een verlies over een bepaald jaar, zodat het belastbaar bedrag positief wordt? En heeft hij de winst van het voorafgaande jaar al verminderd met het aangegeven verlies van het eerdergenoemde jaar? Dan mag de Belastingdienst niet zomaar navorderen over het voorafgaande jaar. De fiscus zal eerst een verliesherzieningsbeschikking moeten afgeven voor het jaar waarop de correctie betrekking heeft. Tot dit oordeel komt althans Rechtbank Gelderland.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.