Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

BTW

Augustus 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Voorstel tot wijziging btw bij afstandsverkopen binnen EU

Volgens de huidige regels zijn intracommunautaire afstandsverkopen vaak belast in de lidstaat van de verkoper. Vaak mag de lidstaat van de consument alleen heffen bij overschrijding van een bepaalde jaarlijkse omzetdrempel. Dit verandert in het wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel. Onder dit wetsvoorstel worden intracommunautaire afstandsverkopen belast in de lidstaat van de consument. Met andere woorden: de lidstaat waar de goederen zich bevinden op het tijdstip van aankomst van de verzending of het vervoer naar de afnemer. De verwachting is dat afstandsverkopers veel vaker dan nu btw-aangifte zullen moeten doen in alle lidstaten waar ze goederen leveren aan consumenten. Zij kunnen echter op verzoek de buitenlandse btw over de internetverkopen in hun eigen lidstaat aangeven. De betaling vindt dan plaats via het éénloketsysteem. Wanneer de nieuwe wetgeving zal ingaan, staat nog niet vast. Dit komt mede doordat de Europese Commissie heeft voorgesteld om de inwerkingtreding van het gehele pakket elektronische handel uit te stellen tot 1 juli 2021.

Let op!
Nederland past nu nog een btw-vrijstelling toe op de invoer van goederen in het kader van internet- en postorderverkoop. Het betreft hier goederen waarvan de waarde exclusief verzekering en verzendkosten hoogstens € 22 bedraagt. Deze vrijstelling komt te zijner tijd te vervallen.

Levering kan na aftrek voorbelasting niet vrijgesteld blijven

Soms past een btw-ondernemer voor een verrichte prestatie een btw-vrijstelling toe met een beroep op nationale rechtspraak, bijvoorbeeld een arrest van de Hoge Raad. Blijkt het oordeel van de nationale rechter voor de omzetbelasting in strijd te zijn met de Btw-richtlijn? Dan mag de Belastingdienst in principe toch niet naheffen vanwege het rechtszekerheidsbeginsel. Maar een dergelijk beroep slaagt alleen als de ondernemer geen voorbelasting heeft afgetrokken met betrekking tot goederen en diensten die men moet toerekenen aan de “vrijgestelde” prestatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de nationale rechter oordeelt dat de levering van een onroerende zaak onbelast is. En vervolgens oordeelt het Hof van Justitie van de EU dat sprake is van een btw-belaste levering van een bouwterrein.

Staat moet schade fiscaal concurrentienadeel vergoeden

Soms past de Belastingdienst de btw-richtlijn onjuist toe, zodat een ondernemer te maken krijgt met een concurrentienadeel. Onder voorwaarden kan de ondernemer dan een schadevergoeding vorderen van de Staat. Ten eerste moet de geschonden rechtsregel dienen om particulieren rechten toe te kennen. Vervolgens moet sprake zijn van een voldoende gekwalificeerde schending. Ten slotte dient een direct causaal verband bestaan tussen de schending van de verplichting en de geleden schade. Tot 1 januari 2017 paste de Belastingdienst bijvoorbeeld de sportvrijstelling in de btw voor het verhuren van ligplaatsen voor pleziervaartuigen onjuist toe. Neem contact met ons op als u vermoedt dat u schade lijdt door het onjuist toepassen van het Unierecht door de fiscus.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.