Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Vennootschapsbelasting

April 2019. Over dit onderwerp onder andere:

Voorwaarden geruisloze terugkeer gelden op overdrachtsmoment

Een B.V. kan haar onderneming onder voorwaarden zonder heffing van vennootschapsbelasting overdragen aan haar aandeelhouders. Een van de voorwaarden voor zo’n zogeheten geruisloze terugkeer is dat alle aandeelhouders van de B.V. natuurlijke personen zijn. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in een recente zaak benadrukt dat op het moment van de overdracht van de onderneming aan deze aandeelhouderseis moet zijn voldaan. Het is niet toegestaan om pas op een later moment te voldoen aan de voorwaarde en de geruisloze terugkeer met terugwerkende kracht te laten plaatsvinden.

Meesleep- en meetrekregeling gaan niet samen met aflopende deelneming

Stel een holding houdt minstens een jaar een belang dat al die tijd een deelneming vormt, zodat de voordelen uit dat belang onder de deelnemingsvrijstelling vallen. Als dit belang door verwatering onder de 5% komt, is sprake van een aflopende deelneming. De wet regelt dat de voordelen uit dat belang nog maximaal drie jaren onder de deelnemingsvrijstelling vallen. Deze regeling voor aflopende deelnemingen geldt niet voor zogeheten meegetrokken en meegesleepte belangen. Meegesleepte belangen zijn winstbewijzen van en hybride leningen aan een lichaam waarin de holding al een deelneming houdt. Meegetrokken belangen zijn aandelen in, winstbewijzen van en hybride leningen aan een lichaam waarin een met de holding verbonden partij een deelneming houdt. Heeft de holding dus minstens 5% van de aandelen in een B.V. en aan deze B.V. een hybride lening verstrekt? Dan kan de deelnemingsvrijstelling na verwatering tot minder dan 5% blijven gelden voor de dividenden, maar niet voor de interest. Dit blijkt uit een geactualiseerd besluit van de staatssecretaris van Financiën.

Let op!
Als een verstrekte lening voor de dochtermaatschappij-schuldenaar de functie van eigen vermogen vervult, is sprake van een hybride lening.

Gedeeltelijke opwaardering vordering door borg van zustervennootschap

Als een B.V. een lening verstrekt aan een vennootschap die pas enige tijd later tot hetzelfde concern gaat behoren, moet zij ook opletten als een zustermaatschappij voor deze vennootschap borg gaat staan. Door de borgstelling kan namelijk de bedrijfswaarde van de vordering toenemen. Zou de zustermaatschappij niet borg hebben gestaan als de schuldenaar een derde was geweest? Dan kwalificeert de waardestijging als gevolg van de borgstelling fiscaal gezien als een onbelaste, informele kapitaalstorting. Zou de zustermaatschappij ook zonder gelieerd te zijn met de schuldenaar borg hebben gestaan, zij het voor een lager bedrag? Dan is de waardestijging alleen onbelast voor zover het voordeel dit lagere bedrag overtreft.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.