Nieuws oktober 2022

Eigen woning

Wie een woning koopt die voor hem een eigen woning zal zijn, betaalt maar 2% overdrachtsbelasting in plaats van de gebruikelijke 8% (10,4% in 2023!). Is de verkrijger ook nog eens een natuurlijk persoon van nog geen 35 jaar oud? Dan is de verkrijging zelfs vrijgesteld van overdrachtsbelasting, tenzij hij al eerder die vrijstelling had toegepast. Een van de voorwaarden voor de toepassing van het verlaagde tarief of de vrijstelling is dat de verkrijger zijn voorgenomen gebruik opneemt in een schriftelijke verklaring. In het geval van onvoorziene omstandigheden die zich hebben voorgedaan vóór het tijdstip van de verkrijging, maar nadat de bijbehorende koopovereenkomst tot stand is gekomen, moet men die verklaring vóór de verkrijging indienen. Als op het tijdstip van de verkrijging de vereiste schriftelijke verklaring ontbreekt, is de startersvrijstelling of het verlaagde tarief niet toe te passen. Volgens de wettekst is dat niet in bezwaar te herstellen. Maar de staatssecretaris van Financiën keurt onder voorwaarden goed dat dit gebrek is te herstellen door middel van een tijdig ingediend bezwaarschrift tegen de voldoening op aangifte of tegen een opgelegde naheffingsaanslag. Zo moet de verkrijger de schriftelijke verklaring voegen bij zijn bezwaarschrift, dat ontvankelijk moet zijn. Hij moet bovendien voldoen aan de overige voorwaarden voor de vrijstelling.

Let op!
De toepassing van de startersvrijstelling of het verlaagde tarief op basis van deze goedkeuring vervalt als binnen zes maanden een opvolgende verkrijging van dezelfde woning plaatsvindt. Tenminste, als de opvolgende verkrijger daarbij aanspraak maakt op de vermindering van overdrachtsbelasting die dan geldt.

De Hoge Raad heeft bevestigd dat een aandeel van 35% in een bouwkundig, maar niet kadastraal gesplitste woning een eigen woning kan zijn. Daarbij speelt een rol dat de omvang van het belastingplichtigen bewoonde deel niet afwijkt van hun aandeel in de onverdeelde eigendom. In zo’n situatie kan hun aandeel in de waardeontwikkeling van de gehele onroerende zaak in beginsel worden geacht overeen te komen met een 100% belang in de waardeontwikkeling van het deel dat zij bewonen. Dan moet men immers ervan uitgaan dat aan de gedeelten van de onroerende zaak geen afzonderlijke waardeontwikkelingen zijn toe te rekenen.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk