Nieuws oktober 2021

Loonheffingen en sociale verzekeringen

Naast het Belastingplan 2022 is op Prinsjesdag 2021 het voorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten gepresenteerd. Onder de huidige wetgeving zijn aan werknemers toegekende aandelenoptierechten belast op het moment dat ze worden omgezet in aandelen. Als de werknemer de aandelen nog niet kan verkopen, is niet altijd het geld beschikbaar om de belasting te voldoen. Daarom maakt het wetsvoorstel het mogelijk om pas af te rekenen op het moment dat de aandelen verhandelbaar zijn. Dan kan de werknemer een deel verkopen om de belasting te voldoen. Verkrijgt de werknemer tussen het moment van uitoefening en het moment van verhandelbaarheid een voordeel uit de aandelenoptierechten? En hebben de aandelenoptierechten in die periode de loonsfeer nog niet verlaten? Ook dan is dat voordeel loon.

Tip!
De werknemer mag kiezen uit de twee afrekenmomenten. Aansluiten bij het moment van uitoefening is dus nog steeds mogelijk.

Het Belastingplan 2022 stelt voor om een belastingvrije vergoeding voor thuiswerken in te voeren. Als dat voorstel wordt aangenomen, zullen werkgevers vanaf 1 januari 2022 hun werknemers een vergoeding voor thuiswerken mogen verstrekken. Deze vergoeding bedraagt maximaal € 2 per thuiswerkdag. Het mag ook een vaste vergoeding zijn volgens een structureel thuiswerkpatroon. De werkgever kan per dag óf de thuiswerkkostenvergoeding, óf de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer geven.

Tip!
Maak met uw personeel tijdig goede afspraken over thuiswerken en de daaraan te koppelen vergoeding. Neem daarbij in aanmerking dat voor thuiswerken pas per 1 januari 2022 een gerichte vrijstelling geldt.

Er zal een vereenvoudiging van de aanvraag van een S&O-afdrachtvermindering plaatsvinden als het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 wordt aangenomen. Een ondernemer kan dan in het vervolg een nieuwe aanvraag indienen die de eerstvolgende kalendermaand start, ook als die maand al in een eerdere S&O-verklaring is opgenomen. Dit maakt dat men snel kan inspelen op nieuwe projecten. Ook hebben verklaringen voortaan betrekking op alle resterende maanden van een kalenderjaar. Dit vereenvoudigt het invullen van de mededeling, die de inhoudingsplichtige elk jaar achteraf moet doen. Ook mag de inhoudingsplichtige voortaan zelf bepalen welk deel van het toegekende bedrag hij in een tijdvak in mindering brengt. Dit geeft meer flexibiliteit.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk