Nieuws mei 2023

Vennootschapsbelasting

Het komt in de praktijk voor dat een werkgever in een bepaald jaar voorwaardelijke werknemersopties toekent aan zijn werknemers. Stel dat de werkgever naderhand zijn werknemers het aanbod doet om de voorwaardelijke opties te ruilen voor een cashbonus. In latere jaren, maar nog voordat de opties onvoorwaardelijk zijn geworden, accepteren de werknemers dit aanbod. Nog later vindt de uitkering van de cashbonus plaats. In deze situatie mag de werkgever van gerechtshof Den Bosch in het jaar waarin de werknemers het aanbod accepteren een voorziening vormen voor de te betalen cashbonus.

Let op!
Vennootschapsbelastingplichtige lichamen mogen aan werknemers toegekende aandelen en winstbewijzen niet aftrekken van de vennootschapsbelasting. Hetzelfde geldt voor opties en andere rechten waarvan de waarde voor minstens 70% (in)direct afhankelijk is van de waardeverandering van de aandelen of winstbewijzen.

Tot 1 april 2023 was een verzoek om teruggaaf van dividendbelasting op papier of via de elektronische weg in te dienen. Maar inmiddels is de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst op een aantal punten gewijzigd. Daardoor geldt nu voor nagenoeg alle teruggaafverzoeken dat deze uitsluitend langs elektronische weg zijn in te dienen. Een uitzondering op deze regel geldt voor teruggaafverzoeken in verband met deelnemingsdividenden op grond van een belastingverdrag of andere regeling om dubbele belasting te voorkomen.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk