Nieuws mei 2023

Loonheffingen en sociale verzekeringen

Ten aanzien van een ingekomen werknemer kan men in beginsel één keer met succes een verzoek om toepassing van de 30%-regeling doen. Alleen als de ingekomen werknemer vóór het verstrijken van de looptijd van de 30%-regeling van werkgever wisselt, geldt een uitzondering. Bij zo’n wisseling is eenmalig een verzoek tot voortgezette toepassing van de bewijsregel te doen. Maar een heroverweging of wijzing van een beschikking over toepassing van de 30%-regeling met betrekking tot de daarin vermelde looptijd zit er niet in. In beginsel moet men daarom de formele rechtskracht van de oorspronkelijke beschikking over toepassing van de 30%-regeling en de daarin vermelde looptijd respecteren. Zo luidt althans de redenering van gerechtshof Amsterdam.

Tip!
Om de 30%-regeling te kunnen toepassen, moet de werkgever het loon voor de loonbelasting aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. De werknemer kan zonder die aanwijzing de 30%-regeling niet alsnog in de inkomstenbelasting toepassen.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een maaltijdbezorger bij Deliveroo in dienstbetrekking werkzaam is. Aan de voorwaarden voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is voldaan. Irrelevant is dat de bezorger een zekere vrijheid heeft om opdrachten te aanvaarden. Dat een bezorger zich incidenteel kan laten vervangen, staat op zich evenmin het bestaan van een dienstbetrekking in de weg. De Hoge Raad geeft aan dat er op dit moment geen aanleiding bestaat om nadere regels te geven voor de vraag of er al dan niet een arbeidsovereenkomst bestaat. Zowel de Nederlandse wetgever als de Europese wetgever hebben nu aandacht voor dit vraagstuk.

Sommige belastingverdragen bevatten de zogeheten 183-dagenregeling. Deze regeling houdt in dat alleen de woonstaat mag heffen over het loon van haar inwoner die in de andere staat werkt, als die werknemer in het jaar niet meer dan 183 dagen in de werkstaat verblijft. Rechtbank Gelderland oordeelt dat de 183-dagenregeling ziet op werknemers die inkomen genieten uit een land terwijl ze op dat moment inwoner van een ander land zijn. Het moment waarop een werknemer zijn aangifte inkomstenbelasting indient, is dus niet van belang!

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk