Nieuws mei 2023

De ondernemer en de DGA

De Belastingdienst accepteert pas dat een ondernemer een egalisatiereserve vormt als hij voldoet aan het zogeheten piek-vereiste. Dit vereiste houdt in dat de onderhoudskosten in een jaar substantieel afwijken van de gemiddelde omvang van de onderhoudsuitgaven. In een zaak voor rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de inspecteur gesteld dat het piek-vereiste ook geldt voor het vormen van een voorziening van groot onderhoud. Maar de rechtbank heeft dat standpunt verworpen.

Let op!
In deze zaak heeft de ondernemer een voorziening voor groot onderhoud mogen vormen omdat hij daardoor kosten van het gebruik van de te onderhouden bedrijfsmiddelen toerekende aan de perioden waarin dat gebruik heeft plaatsgevonden.

Een verlies uit aanmerkelijk belang (ab) is te verrekenen met positieve inkomsten uit ab uit het voorafgaande kalenderjaar en zes kalenderjaren die volgen op het verliesjaar. Als een ab-houder en zijn partner in een bepaald belastingjaar en het daaraan voorafgaande jaar geen ab meer hebben, maar nog wel een te verrekenen ab-verlies, is dit verlies om te zetten in een belastingkorting. De belastingkorting bedraagt 26,9% van het te verrekenen verlies. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een verliesvaststellingsbeschikking dan wel een verliesverrekeningsbeschikking een wettelijk vereiste is voor de omzetting van een verlies in een belastingkorting. Uit de beschikking volgt de omvang, het restant, van de nog te verrekenen verliezen. Met dit systeem wordt bereikt dat, zowel voor de inspecteur als voor de belastingplichtige, vaststaat wat de grootte van het in een belastingkorting om te zetten verlies is.

Verliezen uit een activiteit zijn pas aftrekbaar als de activiteit een bron van inkomen vormt. Eén van de voorwaarden voor de aanwezigheid van een bron van inkomen is de zogeheten objectieve voordeelsverwachting. Dat wil zeggen dat de belastingplichtige in redelijkheid mag verwachten op termijn positief inkomen met de activiteit te verwerven. Volgens hof Den Bosch is geen sprake van een objectieve voordeelsverwachting als een activiteit na jaren van grote verliezen in twee jaren een winst behaalt die niet in verhouding staat tot de eerdere geleden verliezen. In de desbetreffende zaak heeft ook een rol gespeeld dat de belanghebbende bezig is geweest met meerdere projecten. Zijn winsten waren afkomstig uit een activiteit die geen verband hield met de projecten waaraan hij had gewerkt in de jaren waarin hij zijn verliezen had geleden.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk