Nieuws augustus 2021

BTW

Als verschillende ondernemers voor de btw willen kwalificeren als een fiscale eenheid (FE btw), moeten zij financieel, organisatorisch en economisch met elkaar zijn verweven. Aandelenvennootschappen zijn financieel met elkaar verweven als de meerderheid van de aandelen en de zeggenschap in elk van die vennootschappen (in)direct in dezelfde handen is. In een zaak voor Rechtbank-Zeeland-West-Brabant stelde de inspecteur daarnaast als voorwaarde dat het ene lichaam met zijn zeggenschap de financiële posities tussen beide lichamen in een gewenste onderlinge verhouding kon brengen. De rechtbank oordeelt echter dat deze eis alleen maar geldt voor lichamen waarvan het kapitaal niet in aandelen is verdeeld. Het gaat hier dus om een aanvullende voorwaarde. Voor financiële verwevenheid tussen niet-aandelenvennootschappen moet het ene lichaam namelijk ook voldoende zeggenschap in het andere lichaam hebben. Dat is het geval als de zeggenschap van het ene lichaam in het andere lichaam minstens zo groot is als die van een meerderheidsaandeelhouder in een bv of nv.

Sommige bedrijven verkopen niet alleen producten, maar bemiddelen ook bij het tot stand komen van een overeenkomst voor het verkrijgen van langere garantie. Daarbij vloeit uiteindelijk de garantieverlenging voort uit een overeenkomst tussen een verzekeraar en de klanten van de verkoper. Maar de verkoper zal wel degene zijn via wie het contact tussen de klant en de verzekeraar loopt. De verkoper kan de verkoopprijs van de verkochte goederen verhogen met een opslag voor het leveren van de diensten met betrekking tot de extra garantie. In dat geval moet de verkoper weten dat de diensten met betrekking tot de garantieverlenging zijn vrijgesteld van btw. Maar dat betekent ook dat de btw op algemene kosten niet volledig aftrekbaar is als deze kosten mede zien op de deze diensten. Het Hof van Justitie van de EU heeft geoordeeld dat het leveren van langere garantie geen financiële handeling is die bijkomstig is ten opzichte van de verkoop van goederen.

Let op!
Als een btw-ondernemer naast btw-belaste prestaties financiële diensten van bijkomstige aard verleent, zijn deze financiële diensten niet belast met btw. Maar zij beperken evenmin het recht op aftrek van voorbelasting op algemene kosten.

Normaal gesproken is de levering van een onroerende zaak vrijgesteld van omzetbelasting. Een belangrijke uitzondering is de levering van een bouwterrein. Hof Den Haag benadrukt dat pas sprake kan zijn van een bouwterrein als de grond onbebouwd is. Grond waarop een gedeeltelijk gesloopt gebouw staat, is in de ogen van het hof geen onbebouwde grond. Als de verkoper zulke grond levert zonder afspraken te maken over het tot de laatste steen slopen van de onroerende zaak, levert hij geen bouwterrein. Zelfs een achtergebleven muur kan tellen als een gedeeltelijk gesloopt gebouw. Zeker als deze muur aanzienlijke afmetingen heeft en nog steeds een belangrijke functie vervult voor een nieuw, nog te realiseren gebouw. Een voorbeeld van zo’n belangrijke functie is de functie van grondkering: het voorkomen dat de bovengrond van het perceel wegspoelt naar lagergelegen aangrenzend terrein.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk