Nieuws augustus 2021

Loonheffingen en sociale verzekeringen

Onder de toepassing van de 30%-regeling is 30% van het loon van uit het buitenland ingekomen of naar het buitenland uitgezonden werknemers aan te merken als een vergoeding van zogeheten extraterritoriale kosten. Maar dat kan alleen als de werkgever het loon van de extraterritoriale werknemer aanwijst als eindheffingsloon. Laat de werkgever na de 30%-regeling toe te passen op het loon van een extraterritoriale werknemer? Dan mag die werknemer dat niet “compenseren” door zelf de 30%-regeling in zijn aangifte inkomstenbelasting toe te passen.

Tip!
Het ten onrechte niet benutten van de 30%-regeling is een fout die hooguit door de werkgever valt te herstellen via een correctiebericht.

Voor Arbovoorzieningen geldt binnen de werkkostenregeling een gerichte vrijstelling. Arbovoorzieningen zijn voorzieningen die rechtstreeks voortvloeien uit het arbeidsomstandighedenbeleid dat de werkgever voert op grond van de Arbowet. Hoewel gezonde lunchmaaltijden de gezondheid van werknemers in algemene zin bevorderen, zijn zij volgens Rechtbank Den Haag geen Arbovoorzieningen. Dat komt doordat een direct verband tussen zo’n gezonde maaltijd en een bijzonder risico van het werken voor de werkgever ontbreekt. De rechter vindt het niet gepast om (gezonde) maaltijden onder een gerichte vrijstelling te brengen. Dat sommige bedrijfsartsen en het Ministerie van Sociale Zaken gezonde maaltijden wel als Arbovoorzieningen zien, doet daaraan niets af. Het uitleggen van fiscale wetgeving is immers niet hun bevoegdheid.

Tip!
Het verstrekken van maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter legt geen beslag op de vrije ruimte.

Sinds 2016 vervangt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De regering heeft inmiddels geconstateerd dat de Wet DBA niet goed genoeg werkt. Daarom is besloten om deze wet in ieder geval tot 1 oktober 2021 niet te handhaven. De Tweede Kamer heeft het demissionaire kabinet in een motie gevraagd om vóór de datum van 1 oktober 2021 uit te werken hoe de knelpunten van de Wet DBA zijn op te lossen. De Staatssecretaris van Financiën heeft echter laten weten dat dit een lastige taak is. Hij verwacht dat na 1 oktober 2021 niet direct handhaving van de Wet DBA zal plaatsvinden.

Let op!
Voor wat betreft belastingtijdvakken van voor de invoering van de Wet DBA geldt dat alleen de VAR-wuo (winst uit onderneming) en VAR-dga in beginsel garanderen dat de afdracht van loonheffing achterwege kan blijven.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk