Nieuws augustus 2021

Administratieve verplichtingen

In beginsel zal een belastingplichtige een verzoek om uitstel van betaling indienen bij de fiscus als hij een belastingaanslag niet binnen de betaaltermijn kan voldoen. Terwijl de ontvanger van de belastingen op dit verzoek beslist, mag hij de belastingplichtige in beginsel geen aanmaningskosten in rekening brengen. Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat hetzelfde geldt als de belastingplichtige in zijn bezwaarschrift tegen een aanslag nadrukkelijk verzoekt om uitstel van betaling van die aanslag. Dit alles geldt ook voor gemeentelijke belastingen als de desbetreffende gemeente aansluit bij de Leidraad Invordering 2008.

Tip!
Het in rekening brengen van aanmaningskosten tijdens de behandeling van een verzoek om uitstel van betaling is alleen toegestaan als er aanwijzingen zijn dat het achterwege laten van invorderingsmaatregelen de belangen van de Staat kunnen schaden.

Ondernemers zijn verplicht een administratie bij te houden die inzicht geeft in hun financiële en fiscale positie. Als de administratie van een ondernemer ernstige gebreken vertoont, voldoet hij niet aan zijn administratieplicht. De inspecteur kan dan besluiten zelf de winst van de ondernemer te schatten. Bij een beroepsprocedure tegen deze schatting kan sprake zijn van omkering van de bewijslast als de Belastingdienst een informatiebeschikking heeft vastgesteld. Maar zelfs zonder zo’n informatiebeschikking kan omkering van de bewijslast zich voordoen. Dit is het geval als de fiscus aannemelijk maakt dat de administratie zo gebrekkig is, dat zij niet kan dienen als grondslag voor de aangifte. De ondernemer heeft dan evenmin voldaan aan zijn aangifteplicht. Ook dat leidt tot omkering van de bewijslast. Overigens moet de inspecteur dan nog steeds een redelijke schatting van de fiscale winst maken. Maar dat is een veel minder strenge toets dan het aannemelijk moeten maken dat de ondernemer die geschatte winst echt heeft behaald.

Let op!
In ernstige gevallen riskeert een ondernemer die opzettelijk zijn administratieplicht schendt een boete van € 8.700 of zelfs een gevangenisstraf van maximaal zes maanden.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk