Nieuws eindejaarstips 2022

IB-ondernemer

Als ondernemer heeft u misschien recht op diverse ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting. Denk bijvoorbeeld aan de ondernemersaftrek en de mogelijkheid om aan de oudedagsreserve toe te voegen. Om deze faciliteiten te kunnen benutten, moet u voldoen aan het zogeheten urencriterium. Dat betekent dat u in 2022 minimaal 1.225 uren moet besteden aan uw onderneming. Dat valt aannemelijk te maken met een urenadministratie. Twijfelt u of u genoeg uren voor uw onderneming heeft gewerkt? Maak dan nog wat extra uren, zodat u wel aan de 1.225 uren komt.

Let op!
Bij een onderbreking vanwege zwangerschap tellen de uren die de onderneemster normaal gesproken wel zou hebben gewerkt in de 16 weken rondom de bevalling, toch mee.

Als u een IB-ondernemer bent, kunt u onder voorwaarden fiscale winstneming uitstellen door een toevoeging aan de oudedagsreserve. U doet dat in principe voor 9,44% van de winst, maar maximaal voor € 9.632 (cijfers 2022) of het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het jaar de oudedagsreserve aan het begin van het jaar te boven gaat. Per 1 januari 2023 wordt de FOR afgeschaft. U kunt dan niet meer doteren aan deze reserve, maar uw bestaande reserve zal volgens de huidige regels zijn af te wikkelen. Een dotatie in 2022 kan dus zeker nog zinvol zijn.

Let op!
Om toe te voegen aan de oudedagsreserve moet u in 2022 voldoen aan het urencriterium. Daarnaast mag u aan het begin van 2022 de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.
Kijk ook naar het tarief waartegen de toevoeging aftrekbaar is. Als u later de oudedagsreserve moet afrekenen tegen een hoger tarief dan het tarief dat voor aftrek van de toevoeging geldt, is het beter af te zien van de toevoeging.

Om te voldoen aan het urencriterium, dat toegang geeft tot verschillende fiscale faciliteiten, moet u ook meer dan 50% van uw totale arbeidstijd besteden aan uw onderneming. Daardoor is het misschien beter om nu niet te veel tijd te besteden aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld ‘bijbaantjes’ in dienstbetrekking) die minder opleveren dan de fiscale faciliteiten.

Tip
De 50%-eis blijft buiten beschouwing als u in een of meer van de voorgaande vijf kalenderjaren geen ondernemer was en in die periode hooguit twee keer de zelfstandigenaftrek heeft toegepast.

Heeft uw partner dit jaar minimaal 525 uren aan arbeid verricht voor uw onderneming zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen? En wilt u uw partner toch een arbeidsvergoeding gaan toekennen? Wacht daarmee nog even tot na 2022. U kunt in dat geval namelijk dit jaar nog de meewerkaftrek benutten. De meewerkaftrek is 1,25% van de winst als uw partner minstens 525 uren maar hooguit 875 uren in uw onderneming heeft gewerkt. Bij een hoger aantal uren stijgt de aftrek tot maximaal 4% van de winst. Dit maximum is van toepassing als uw partner minstens 1.750 uren in uw onderneming werkt. Overigens tellen bepaalde vormen van winst, zoals stakingswinst, niet mee voor de berekening van de meewerkaftrek.

Tip
Het voordeel van het toekennen van een arbeidsvergoeding is dat deze aftrekbaar is. Een arbeidsbeloning van minder dan € 5.000 aan uw partner is echter niet aftrekbaar en evenmin belast bij uw partner. Reken dus uit wat het meest voordelig is. Let daarbij op de effecten die een hoger of lager inkomen kan hebben op heffingskortingen en toeslagen.

In beginsel mag u als ondernemer geen investeringsaftrek toepassen voor verplichtingen die u bent aangegaan met bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of personen die behoren tot uw huishouden. U kunt via uw aangifte de Belastingdienst verzoeken deze beperking achterwege te laten. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat het gaat om reële verplichtingen. Verder mag u de investering in beginsel niet zijn aangegaan om het percentage van de investeringsaftrek te beïnvloeden. De inspecteur zal de desinvesteringsbijtelling toepassen als u de verplichting tegenover de bloed- of aanverwant niet nakomt. Hetzelfde geldt bij een verandering van de verplichting binnen vijf jaar na aanvang van het kalender(boek)jaar waarin u de verplichting bent aangegaan. Als u in 2018 zo’n verplichting bent aangegaan, moet u dus vóór 1 januari 2023 de verschuldigde rente en aflossing betalen. Lukt dat niet, maak dan aannemelijk dat de afwijking van wat is overeengekomen, op zakelijke gronden berust.

Heeft u in 2013 met uw IB-onderneming een fiscaal verlies geleden dat u nog niet volledig heeft verrekend? Doe dan dit jaar niet te veel aan fiscaal winstuitstel. U kunt bijvoorbeeld afzien van een toevoeging aan de oudedagsreserve. Of u kunt proberen om een fiscale boekwinst op een bedrijfsmiddel te laten vrijvallen. Voor zover u het verlies uit 2013 niet verrekent met winst uit 2022, is dit verlies per 1 januari 2023 niet meer verrekenbaar.

Heeft u uw onderneming rond 1 januari 2021 verplaatst? En bent u momenteel bezig met een verhuizing zodat u dichter bij uw werk komt te wonen? Rond dan de verhuizing snel af. Zo stelt u de fiscale aftrekpost voor verhuizing vanwege een onderneming veilig. U mag de aftrekpost stellen op het bedrag van de kosten van het overbrengen van de inboedel plus € 7.750. Volgens de Belastingdienst is onder de volgende omstandigheden in ieder geval sprake van een verhuizing in het kader van de onderneming. Ten eerste moet de afstand tussen uw woning en uw werk voor de verhuizing minstens 25 kilometer zijn geweest. Bovendien moet de afstand van uw woning naar de werkplek van uw onderneming zijn afgenomen met 60% of meer. Deze afname moet plaatsvinden binnen twee jaar na de verplaatsing van uw onderneming.

Tip
De formulering van het begrip 'verhuizing vanwege de onderneming' van de Belastingdienst impliceert dat u eventueel op een andere wijze kunt aantonen dat u wegens uw onderneming bent verhuisd. Dan heeft u echter minder zekerheid.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk