Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

BTW en overdrachtsbelasting

Fiscale eindejaarstips november 2022. Over dit onderwerp onder andere:

Corrigeer btw auto in 4e kwartaal 2022

Als aan uw bedrijf in 2022 btw is gefactureerd in verband met de aanschaf, het onderhoud en het gebruik van de zakelijke auto, is deze btw aftrekbaar als voorbelasting. Tenminste, zolang u(w bedrijf) de auto heeft gebruikt voor belaste omzet. Heeft u de auto in 2022 mede voor privédoeleinden gebruikt? Pas dan daarvoor een correctie toe in uw laatste btw-aangifte van 2022. Wie het werkelijke privégebruik niet heeft bijgehouden, mag uitgaan van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm). Voor bepaalde auto’s, waaronder auto’s die vijf jaar in de onderneming zijn gebruikt, mag u een forfait van 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) hanteren.

Let op!
Woon-werkverkeer telt voor de btw-heffing als privégebruik.

Dien tijdig suppletieaangifte btw in

Het is verstandig om op basis van uw administratie geregeld na te gaan of uw btw-aangiften kloppen. Merkt u tijdens de controle van uw btw-aangiften dat u te veel btw heeft afgedragen? Corrigeer dan het bedrag aan te veel afgedragen btw via een suppletieaangifte. U kunt dit zowel over 2022 als over de vijf voorgaande jaren doen.

Tip
U hoeft de suppletieaangifte niet te gebruiken als de correctie hoogstens € 1.000 bedraagt. In deze situatie mag u de correctie namelijk verwerken in uw eerstvolgende btw-aangifte. Hetzelfde geldt voor een correctie van maximaal € 1.000 aan te weinig afgedragen btw.

Verwerk BUA-correctie in slotaangifte 2022

Wellicht heeft u in 2022 btw op kosten voor relatiegeschenken of personeelsverstrekkingen afgetrokken. Controleer dan of u een of meer personeelsleden hiermee voor meer dan € 227 (exclusief btw) heeft bevoordeeld. Controleer daarnaast of u een of meer relaties voor meer dan € 227 heeft bevoordeeld. Als minstens een van beide situaties zich voordoet, dient u in de btw-aangifte over het laatste tijdvak van 2022 de afgetrokken btw te corrigeren en alsnog te voldoen. Dit noemt men ook wel de BUA-correctie (BUA: Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting).

Let op!
De BUA-regeling is niet van toepassing op de fiets van de zaak. Daarnaast gelden aparte regels voor de btw-aftrek op kosten van verstrekkingen van eten en drinken aan personeel.

Reik vóór 28 januari 2023 90%-verklaring uit

Heeft u in 2021 een onroerende zaak gekocht? En daarbij samen met de verkoper geopteerd voor een btw-belaste levering? Reik dan binnen vier weken na afloop van het boekjaar volgend op het boekjaar van levering (dus vóór 28 januari 2023) de 90%-verklaring uit aan de verkoper en de fiscus. Vermeld in deze verklaring of u de onroerende zaak gebruikt voor doeleinden waarvoor u voor minstens 90% recht heeft op btw-aftrek. Voldoet u in het eerste boekjaar of in het daaropvolgende boekjaar niet meer aan het 90%-criterium? Dan stelt de fiscus dat de levering met terugwerkende kracht alsnog is vrijgesteld van btw. Voor de verkoper betekent dit dat het recht op btw-aftrek vervalt. Hij moet in dat geval dus de in vooraftrek gebrachte btw terugbetalen aan de Belastingdienst. Als u in een later jaar niet meer voldoet aan het 90%-criterium, dient u op de gewone manier uw btw-aftrek te herzien.

Let op!
In de koopovereenkomst kan bepaald zijn dat u de door de verkoper geleden schade (deels) moet vergoeden.

Maak afspraken over btw-schade bij levering pand

Verkoopt u zelf een onroerende zaak? En opteert u voor een btw-belaste levering? Neem in dat geval in de koopovereenkomst duidelijke afspraken op over de eventuele btw-schade voor het geval dat de optie voor btw-belaste levering vervalt. U kunt bijvoorbeeld bedingen dat de koper de btw-schade aan u vergoedt als hij niet meer voldoet aan de 90%-norm.

Vraag vóór december 2022 om toepassing KOR

Komt uw jaaromzet niet boven de € 20.000 (exclusief btw) uit? Dan kunt u kiezen voor de kleineondernemersregeling btw (KOR). Het voordeel daarvan is dat u geen btw aan afnemers in rekening hoeft te brengen. Ook hoeft u geen btw-aangiften in te dienen. De keuze voor toepassing van de KOR geldt voor een periode van drie jaar. U moet zich uiterlijk vier weken voor het begin van het tijdvak waarin u de KOR wilt toepassen, aanmelden bij de Belastingdienst. Wilt u per 1 januari 2023 de KOR toepassen? Meld u zich dan vóór 1 december 2022 aan bij de Belastingdienst.

Let op!
Het toepassen van de KOR maakt u een btw-vrijgestelde ondernemer. Dit houdt in dat u niet langer btw kunt terugvragen op uw inkopen. Doet u op korte termijn grote investeringen? Dan kan toepassing van de KOR nadelig zijn. U kunt dan de btw op de aanschaf niet meer terugvragen. Vraagt u de KOR aan in het tijdvak na investering, dan moet u mogelijk ook een groot deel van de ontvangen omzetbelasting terugbetalen.

Start in 2022 werkzaamheden voor werk-bv

Stel, uw holding heeft een werkmaatschappij die btw-belaste activiteiten verricht. Nu wil uw holding deze werkmaatschappij actief gaan beheren. Het kan dan fiscaal voordelig zijn als dga rechtstreeks namens uw holding de managementwerkzaamheden voor de werkmaatschappij te verrichten. Zo maakt u duidelijk dat uw bv een zogeheten moeiende holding is. Daardoor heeft zij recht op aftrek van voorbelasting voor zover de afgenomen prestaties zijn gebruikt voor btw-belaste activiteiten. Als het u niet lukt om dit huidige btw-tijdvak nog werkzaamheden te verrichten voor de werkmaatschappij, probeer dit dan te doen in het nieuwe belastingtijdvak.

Tip
Als een moeiende holding btw-belaste (management)diensten aan een vennootschap verleent, kan zij de btw op de aan- en verkoopkosten van een meerderheidsbelang in deze vennootschap pro rata aftrekken.

Vraag btw over 2021 terug

Zit u al lang te wachten op een betaling van een debiteur? Realiseert u zich dan dat u als crediteur uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van een vordering recht op teruggaaf van btw verkrijgt. U mag de periodieke btw-aangifte verlagen met het bedrag van de teruggaaf. U hoeft geen afzonderlijk verzoek in te dienen bij de fiscus. Heeft u al een jaar lang een vordering op een debiteur? Vraag dan de btw terug.

Let op!
Mocht de debiteur de oninbaar geleken vordering op een later tijdstip alsnog betalen, voldoe dan de eerder in mindering gebrachte btw opnieuw op aangifte.

Rapporteer kleine invoer in I-OSS

Heeft u als btw-ondernemer goederen afkomstig uit niet-EU-landen met een waarde van maximaal € 150 afgenomen? Dan kunt u dat rapporteren in een invoer OSS-aangifte (I-OSS). Daarbij is de invoer van goederen uit niet-EU-landen vrijgesteld van btw. Deze regeling geldt trouwens ook voor Noorse btw-ondernemers en niet-EU btw-ondernemers met een vertegenwoordiger in de EU. Als u deelneemt aan de I-OSS-regeling, ontvangt u een speciaal btw-identificatienummer. Dit nummer moet u verstrekken aan de douane voor de btw-vrijstelling van invoer. Ontvangt u als btw-ondernemer goederen afkomstig uit niet-EU-landen met een waarde van maximaal € 150? Rapporteer deze dan in een invoer OSS-aangifte.

Vraag tijdig beschikking FE btw aan

Soms zijn btw-ondernemers, of het nu natuurlijke personen of lichamen zijn, in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig verweven, dat zij een eenheid vormen. In dat geval vormen zij voor de heffing van de omzetbelasting een fiscale eenheid. In dat geval kunnen deze ondernemers de Belastingdienst verzoeken om hen als één ondernemer voor de omzetbelasting aan te merken. In dat geval kan de inspecteur een beschikking afgeven waarin hij noemt vanaf welke datum hij de btw-ondernemers in ieder geval als een fiscale eenheid voor de omzetbelasting aanmerkt. Nu zijn het in principe de feitelijke omstandigheden die bepalen wanneer de fiscale eenheid ingaat, maar het maakt de zaken wel eenvoudiger als men tijdig de beschikking aanvraagt. Zo hoeft er geen geschil te ontstaan over het moment (bijvoorbeeld aan het begin van het eerstvolgende belastingtijdvak) waarop de fiscale eenheid voor de omzetbelasting ingaat.

Tip
De omstandigheid dat verschillende btw-ondernemers over een belastingtijdvak afzonderlijke btw-aangiftes hebben ingediend, sluit niet uit dat zij in dat tijdvak al een fiscale eenheid voor de omzetbelasting vormden.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.