Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Vennootschapsbelasting

Oktober 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Plan wijziging liquidatieverliesregeling bekend

Op 15 september 2020 heeft het kabinet het wetsvoorstel gepresenteerd dat in beginsel de liquidatieverliesregeling wijzigt voor boekjaren die op of na 1 januari 2021 beginnen. De wijziging betreft de regeling voor aftrek van liquidatieverliezen, voor zover het liquidatieverlies meer bedraagt dan € 5 miljoen. Een dergelijk verlies is alleen aftrekbaar als het gaat om een liquidatie van een Nederlandse vennootschap of een vennootschap gevestigd in een EU-/EER-staat. Daarnaast moet de holding een zogeheten kwalificerend belang houden in de ontbonden vennootschap. Men moet zowel in het vereffeningsjaar als in de vijf voorafgaande jaren voldoen aan deze voorwaarden. Bij een liquidatieverlies van hooguit € 5 miljoen verandert er niets. Is de nieuwe regeling van toepassing, dan is het liquidatieverlies in principe uiterlijk in het derde jaar na aanvang van de vereffening aftrekbaar.

Tip!
Er zal een soort overgangsrecht gelden. Bij een (besluit tot) staking vóór 1 januari 2021 is men bijvoorbeeld onder voorwaarden niet gebonden aan die driejaarstermijn.

Onder voorwaarden onbeperkte voorwaartse verliesverrekening

Nu is de voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting beperkt tot zes jaar. Het kabinet wil deze beperking in de tijd laten vervallen. Maar bedragen de verliezen uit voorafgaande jaren gezamenlijk meer dan een bedrag van € 1 miljoen? Dan zal de verrekening in een bepaald jaar slechts plaatsvinden tot een bedrag van € 1 miljoen vermeerderd met 50% van de belastbare winst of het Nederlandse inkomen. Men dient dit bedrag aan winst of Nederlands inkomen echter eerst te verminderen met een bedrag van € 1 miljoen. De voorgestelde beperking zal ook van toepassing zijn op de achterwaartse verliesverrekening. De termijn voor achterwaartse verliesverrekening van één jaar blijft echter ongewijzigd. Is een verlies als gevolg van de voorgestelde beperking in een jaar niet volledig voorwaarts of achterwaarts verrekenbaar? Dan kan men dit verlies in een volgend jaar met inachtneming van dezelfde beperking verrekenen.

Let op!
De voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de voorwaartse verliesverrekening zullen gelden voor alle verrekenbare verliezen die ontstaan vanaf 1 januari 2022. Of die ultimo 2021 nog voorwaarts verrekenbaar zijn.

Innovatiebox wordt inderdaad duurder

Dit jaar zijn winsten uit immateriële activa in de fiscale innovatiebox nog effectief belast tegen 7%. Per 1 januari 2021 stijgt dit effectieve tarief naar 9%. Het kabinet heeft dit voornemen bevestigd door het op te nemen in het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021.

Let op!
Voordat het innovatieboxtarief van toepassing is, moeten de voordelen uit het immateriële activum een bepaalde drempel overschrijden. Deze drempel bestaat in beginsel heel grofweg gezegd uit het saldo van de voortbrengingskosten en de opbrengsten van de immateriële activa in de innovatiebox.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.