Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Sinds 13 maart zijn wij gevestigd op de ds. Kuypersstraat 16S in Nijkerk

Acta Synergia

BTW

Juni 2018. Over dit onderwerp onder andere:

Aftrek voorbelasting alleen over bedrijfsvermogen

Als een natuurlijk persoon wil dat zijn maatschap de BTW op een investeringsgoed kan aftrekken, zal hij aannemelijk moeten maken dat die maatschap de investering heeft gedaan. Zo had een echtpaar in een zaak voor Rechtbank Gelderland een maatschap opgericht. Het doel van de maatschap was om een of meerdere (onzelfstandige) werkkamers van een nieuw te bouwen eigen woning ter beschikking te stellen aan een of meerdere vennootschappen. De maatschap wilde de BTW op de grond en bouwkosten van de woning aftrekken. De facturen stonden echter op naam van het echtpaar. De maatschap stelde dat zij feitelijk had gehandeld alsof de woning was ingebracht door een huurovereenkomst met de B.V. van een van de maten te sluiten. Maar daarover was niets op papier gezet. De rechter oordeelde dat de woning niet behoorde tot het bedrijfsvermogen van de maatschap. De maatschap mocht daarom de BTW niet aftrekken.

Pas algemeenheid van goederen bij passend gebruik in eigen onderneming

De overdracht van een nieuw kantoor is in beginsel belast met BTW. Kwalificeert een kantorencomplex als een algemeenheid van goederen, dan blijft de heffing van omzetbelasting achterwege. Maar dan moet de overdrager het kantorencomplex wel hebben gebruikt in zijn onderneming. Dit gebruik moet bovendien passen binnen doel en strekking van de fictie van non-levering voor overdracht van ondernemingen of bedrijfsonderdelen voor de omzetbelasting. In een recente zaak voor Hof Arnhem-Leeuwarden bijvoorbeeld had een projectontwikkelaar een kantorencomplex laten ontwikkelen. De projectontwikkelaar verhuurde het complex gedurende een paar maanden vrij van BTW en verkocht het toen aan een derde. Volgens het hof heeft de projectontwikkelaar het kantorencomplex niet gebruikt in zijn onderneming op een manier die past bij de regeling voor de onbelaste overdracht. Het kantorencomplex was kennelijk bestemd voor verkoop in plaats van exploitatie.

Vereenvoudigde ABC-regeling

Stel uw cliënt is een Nederlandse BTW-ondernemer die goederen afneemt van een BTW-ondernemer uit een andere EU-lidstaat om deze goederen door te leveren aan een ondernemer in een EU-lidstaat. Als hij de leverancier de goederen direct laat vervoeren naar zijn afnemer, is het onder omstandigheden mogelijk dat hij BTW moet betalen in het land van aankomst van de goederen omdat hij intracommunautair verwerft. Vervolgens moet hij zijn afnemer de BTW van dat land in rekening brengen vanwege de (door)levering. Hierdoor moet hij zich laten registreren in de lidstaat van zijn afnemer. Deze registratie kan achterwege blijven als uw cliënt voldoet aan de voorwaarden van de vereenvoudigde ABC-regeling. Hij neemt dan de factuur met 0% BTW van zijn leverancier niet op in de aangifte en merkt de (door)levering naar de afnemer aan als intracommunautaire levering. Het Hof van Justitie van de EU heeft de toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling verruimd. De regeling is ook van toepassing als uw cliënt een BTW-nummer heeft van het land van zijn leverancier, maar de goederen heeft gekocht onder zijn Nederlandse BTW-nummer. Wel is het zo dat de fiscus een boete mag opleggen als uw cliënt administratieve verzuimen begaat bij het toepassen van de ABC-regeling.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.