Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Administratieve verplichtingen

Februari 2022. Over dit onderwerp onder andere:

Correctie kan in stand blijven na discriminerend onderzoek

De Hoge Raad heeft in een recent arrest enige algemene uitgangspunten over de controlemogelijkheden van de fiscus geformuleerd. Constateert de inspecteur bijvoorbeeld in een aangifte over een bepaald jaar dat ten onrechte aftrekposten zijn opgevoerd? Dan mag hij ook onderzoek doen naar aangiften van eerdere en latere jaren. Dit is zelfs toegestaan als gegevens zijn opgeslagen in een bestand en deze gegevensverwerking onrechtmatig is. Dit leidt dus niet tot een verlaging van de aanslag of een het toekennen van een schadevergoeding door de belastingrechter.

Let op!
Uitsluitend als de controle van de aangifte voortvloeit uit een risicoselectie op basis van afkomst, geaardheid of geloofsovertuiging, kan het gebruik van hetgeen bij die controle aan het licht is gekomen ontoelaatbaar worden geacht. De Belastingdienst mag de aangifte op die punten dan niet corrigeren.

Tegemoetkoming stopt recht op immateriële schadevergoeding

Zo lang een bezwaar- en beroepsprocedure duurt, verkeert de belastingplichtige in spanning over de uitkomst. Daarom heeft hij recht op een vergoeding van de immateriële schade als de procedure onredelijk lang duurt. Het komt voor dat de Belastingdienst tegemoetkomt aan het bezwaar, maar de belastingplichtige later nog een beroepschrift indient vanwege een nieuw opgekomen standpunt. Rechtbank Noord-Holland heeft geoordeeld dat in zo’n geval de spanning verdwijnt op het moment waarop de fiscus tegemoetkomt aan het bezwaarschrift. Over de periode die daarna volgt, heeft de belastingplichtige in beginsel geen recht meer op een immateriële schadevergoeding.

Tip!
Als de inspecteur onredelijk lang talmt met het nemen van een beslissing, kan de belanghebbende hem een last onder dwangsom laten opleggen.

Aanvullende regeling voor uitstel van belastingbetaling

Het recentste Besluit noodmaatregelen coronacrisis bevat een aanvullende regeling voor uitstel van betaling van belastingen. Deze geldt voor ondernemers die het bijzonder uitstel al eerder hebben benut. Maar ondernemers die voor het eerst verzoeken om uitstel van betaling, kunnen de regeling ook toepassen. Het gaat om belastingschulden die uiterlijk op 31 januari 2022 betaald hadden moeten zijn. De coronacrisis moet de oorzaak van de betalingsproblemen zijn geweest. Na afloop van het verleende uitstel komt de ondernemer in aanmerking voor een betalingsregeling. Die regeling houdt in dat de fiscus tot 1 oktober 2027 uitstel van betaling verleent voor belastingen van ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 betaald hadden moeten zijn. De ontvanger van de belastingen moet daarvoor wel expliciet hebben toegezegd geen invorderingsmaatregelen te treffen.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.