Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Administratieve verplichtingen

Februari 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Formeel gebrek aanslag heeft geen gevolg voor beslag

Wie ook na het ontvangen van aanmaningen zijn belastingschuld niet betaalt, riskeert dat de ontvanger van de belastingen hem een dwangbevel oplegt. Een dwangbevel geeft de fiscus het recht om beslag te leggen op goederen van de belastingschuldige. De ontvanger kan dan de goederen verkopen en met de verkoopopbrengst de belastingschuld innen. Men kan in verzet gaan tegen (de uitvoering van) een dwangbevel. Vaak gaat het om urgente gevallen, zodat een goede motivering heel belangrijk is. Wie zijn verzet motiveert met de stelling dat hij het dwangbevel niet heeft ontvangen, moet eerst aannemelijk maken dat de ontvangst van het dwangbevel twijfelachtig is. En uit een recente uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden blijkt dat eventuele formele gebreken aan de aangifte helemaal geen geldige motivering vormen.

Tip!
Controleer of de ontvanger bij de beslaglegging rekening heeft gehouden met de zogeheten beslagvrije voet. Het niet in acht nemen van de beslagvrije voet is een sterke grond voor verzet tegen een dwangbevel.

Overmacht door beperkte bewaarplicht buitenlandse bank

Hoewel een belastingplichtige zijn best moet doen om op verzoek van de inspecteur zijn banksaldi door te geven, kan hij zich onder voorwaarden beroepen op overmacht. Uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Holland blijkt dat onder andere sprake is van overmacht als een buitenlandse bank een bewaartermijn hanteert die korter is dan in Nederland. In de zaak voor de rechtbank vroeg de Belastingdienst naar de saldi op een Chinese bankrekening. Niet alleen de rekeninghouder, maar ook de bank had de oude transactieoverzichten inmiddels weggegooid. Voor de Chinese bank gold namelijk maar een bewaartermijn van zeven jaar. De rechtbank oordeelde dat onder deze omstandigheden sprake was van overmacht. De rechtbank vernietigde daarom de informatiebeschikking die de fiscus de rekeninghouder had opgelegd.

Let op!
In Nederland geldt ook een standaard bewaarplicht van zeven jaar, maar in bepaalde situaties moet men rekening houden met een langere termijn. Gezien de navorderingstermijn van twaalf jaar voor buitenlands vermogen is het raadzaam overzichten van buitenlandse saldi minimaal twaalf jaren te bewaren.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.