Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Loonheffingen en sociale verzekeringen

Augustus 2019. Over dit onderwerp onder andere:

Fiscus moet ongebruikelijk eindheffingsloon bewijzen

Als een werkgever aandelen of andere bijzondere beloningen toekent aan haar werknemers en deze beloningen wil aanwijzen als zogeheten eindheffingsloon, moet zij voldoen aan het gebruikelijkheidscriterium. Dit criterium houdt tegenwoordig in dat het gebruikelijk moet zijn dat onder vergelijkbare omstandigheden werkgevers zulke beloningen toekennen aan hun werknemers. Neemt de inspecteur het standpunt in dat het ongebruikelijk is dat een werkgever een bepaalde beloning aanwijst als eindheffingsloon? Dan moet hij zijn standpunt aannemelijk maken. De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat een redelijke verdeling van de bewijslast dit vereist.

Tip!
De Belastingdienst hanteert een doelmatigheidsgrens van € 2.400. De fiscus gaat ervan uit dat loonbestanddelen van hooguit € 2.400 gebruikelijk zijn. Maar de Hoge Raad oordeelt dat bedragen boven deze grens ook gebruikelijk kunnen zijn. De fiscus kan niet volstaan met de constatering dat een vergoeding de doelmatigheidsgrens heeft overschreden.

Invoering Wet DBA voldoende reden voor opzeggen VSO

Vóór de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is de Belastingdienst met diverse partijen overeenkomsten aangegaan over de kwalificatie van arbeidsrelaties. De kans is groot dat zo’n vaststellingsovereenkomst een artikel bevat waarin de mogelijkheid tot (eenzijdig) opzeggen is opgenomen. Opzeggen is in beginsel gebonden aan voorwaarden, maar een wijziging in de wet- en regelgeving zal al snel een gegronde reden voor opzegging zijn. De invoering van de Wet DBA is zo’n wetswijziging. Bevat bijvoorbeeld een oude VSO een bepaling waardoor een dienstbetrekking tussen partijen (niet) wordt aangenomen als is voldaan aan de in de VSO genoemde voorwaarden? Dan botst de VSO met de individuele toetsing die op grond van de Wet DBA moet plaatsvinden. Hof Den Haag meent zelfs dat opzeggen mogelijk is zonder dat de VSO dit expliciet vermeldt. Dit is het geval als het voortzetten van de VSO in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid.

Transparantie voor winstbelasting zegt niets over loonheffingen

Voor iedere belasting moet men uitzoeken wie de belastingplichtige is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een lichaam transparant is voor de winstbelastingen, maar zelfstandig inhoudingsplichtig voor de loonheffingen. Zo had de Belastingdienst in een zaak voor Rechtbank Gelderland naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd aan een stichting die een zorgbureau exploiteerde. De stichting stelde voor de rechtbank dat zij fiscaal transparant was en dus geen inhoudingsplichtige kon zijn. Zij meende dat het personeel hooguit in dienst zou kunnen zijn bij de oprichter en de bestuurder van de stichting. De rechtbank stelde echter vast dat de stichting alleen transparant was voor de inkomstenbelasting. Voor de loonheffingen was zij een zelfstandige inhoudingsplichtige.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.